SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Savings all gone? You're not alone and it's intentional, says economist - Ubos ang ipon? Hindi ka nag-iisa at maaring sinadya itong mangyari ayon sa isang ekonomista


Australian households aren't saving money. Whilst the high cost of living is partly to blame, one economist says it's mostly the result of a deliberate policy decision by the Reserve Bank of Australia. - Hindi na nakakaipon ang mga Australian. Bukod sa mataas na cost of living, isang ekonomista ang nagsasabing resulta ito ng mga desisyon ng Reserve Bank of Australia.


fyyd: Podcast Search Engine
share
 February 21, 2024  7m