SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Turning boredom into business: A couple’s journey to building three thriving ventures - Mag-asawa nagtayo ng tatlong matagumpay na negosyo


Odra and Ed's entrepreneurial ventures were born out of a need to fill their idle time with productive and engaging activities, hence the creation of their three successful businesses. - Nabuo ng mag-asawang Odra at Eds Santos ang kanilang mga negosyo dahil nais nilang punan ang kanilang mga libreng oras ng mga produktibong gawain.


fyyd: Podcast Search Engine
share
 April 11, 2024  39m