SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Where's the most expensive Australian city to rent a property? - Saang lugar sa Australia ang pinakamahal ang paupahang bahay o unit?


The rental prices in Australia continue to rise, especially for small houses and units, where they have surged by almost 20%. - Patuloy ang pagtaas ng presyo ng paupahan sa Australia lalo na ang mga malilit na bahay at unit kung saan pumalo sa halos 20%.


fyyd: Podcast Search Engine
share
 April 11, 2024  6m