SABSCAST (Sabeena Karki)

Podcast by SABSCAST (Sabeena Karki)

http://www.sabscast.com/

subscribe
share

साझा बसमा सिंहदरबार - Narayan Wagle's Podcast


खुरूखुरू हिँडौँ पैदलमार्ग छैन। प्याडल चलाऊँ, साइकलमार्ग छैन। चल्ला ओसार्ने जत्रा गाडीमा ठेलमठेल छ। (Audio Recitation of his Latest Article) You can't miss it!


share 2016-12-04  20m