God’s Word for Today, Radio program of Calvary Chapel at the Bridge

The purpose of God’s Word for Today is to show that the God who made everything and everyone, the One who loves us, has a good word for us today. วัตถุ ประสงค์ของพระคำของพระเจ้าสำหรับวันนี้เพื่อแสดงว่าพระเจ้าทำทุกอย่างทุกสิ่งและทุกคนพระเจ้ารักเรามีคำที่ดีสำหรับให้เราวันนี้ Originally broadcast from City Media Radio 98.75 Mhz Khok Kloy, Phang Nga Church website phuketchurch.org Sermon notes: wdbydana.com/sermon.html Old podcast at wdbydana.com/iweb has many more messages from the last three years. Messages are in English and Thai.

https://www.wdbydana.com/Radio/Podcast/Podcast.html

subscribe
share


Women Silent in the Church


women silent in church
สตรีนิ่งเงียบในคริสตจักร

Do women have to remain silent in church? What qualifies as a ministry? Does 1 Corinthians 14:33-35 mean that women must be absolutely silent all the time in church?
สตรีต้องนิ่งเงียบ ๆ ในคริสตจักรหรือไม่ อะไรคือคุณสมบัติในการรับใช้พันธกิจ พระธรรม1 โครินธ์ 14: 33-35 หมายความว่าสตรีจะต้องเงียบสนิทตลอดเวลาในคริสตจักรหรือไม่

Question: "Do women have to remain silent in church?"
คำถาม: "สตรีต้องนิ่งเงียบ ๆ ในคริสตจักรหรือไม่"
Answer:  
คำตอบ:
1 Corinthians โครินธ์ 14:33–35 33For God is not a God of confusion but of peace. As in all the churches of the saints,
33เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข ตาม
ที่ปฏิบัติกันอยู่ในคริสตจักรแห่งธรรมิกชนนั้น
34the women should keep silent in the churches. For they are not permitted to speak, but should be in submission, as the Law also says.
34จงให้พวกผู้หญิงนิ่งเสียในที่ประชุม เพราะเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูด แต่ให้เขาอยู่ใต้บังคับบัญชา เหมือนที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้นั้น
35If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in church.
35ถ้าเขาอยากรู้สิ่งใด ก็ให้เขาถามสามีที่บ้าน เพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในที่ประชุมนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอาย
At first glance, this seems to be a blanket command that women are never allowed to speak at all in the church.
ในเบื้องต้น นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคำสั่งครอบคลุม ที่ว่าสตรีไม่ได้รับอนุญาตให้พูดเลยในคริสตจักร
However, earlier in the same epistle, Paul mentions women’s praying and prophesying as allowable activities, and we know that older women are to teach younger women.
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในจดหมายฉบับเดียวกัน เปาโลกล่าวถึงสตรีอธิษฐานและเผยพระวจนะ เป็นการกระทำที่ได้รับอนุญาต และเรารู้ว่าสตรีอาวุโสกว่าต้องสอนสตรีที่อายุน้อยกว่า
1 Corinthians โครินธ์ 11:5 5but every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head—it is the same as if her head were shaven.
5แต่ผู้หญิงที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะ ถ้าไม่มีผ้าคลุมศีรษะก็ทำความอัปยศแก่ศีรษะ เพราะเหมือนกับว่านางได้โกนผมเสียแล้ว
Titus ทิตัส 2:4 4and so train the young women to love their husbands and children,
4เพื่อเป็นการฝึกสอนผู้หญิงสาวให้รักสามีและบุตรของตน

Therefore, 1 Corinthians 14:33–35 must not be an absolute command for women to always be silent in church.
ดังนั้นพระธรรม 1 โครินธ์ 14: 33-35 ต้องไม่เป็นคำสั่งที่ตายตัวสำหรับสตรีที่จะนิ่งเงียบ ๆ ในคริสตจักร
The concern of 1 Corinthians 14, and much of the epistle, is order and structure in the church.
ประเด็นของพระธรรม 1 โครินธ์ 14 และในจดหมายฝากหลายฉบับ คือกฏระเบียบและโครงสร้างในคริสตจักร
The Corinthian church was noted for the chaos and lack of order rampant in that assembly
คริสตจักรเมืองโครินธ์ก็สังเกตเห็นความวุ่นวายและการขาดระเบียบที่เกิดขึ้นในการประชุมนั้น
1 Corinthians 1 โครินธ์ 14:33 33For God is not a God of confusion but of peace.
As in all the churches of the saints,
33เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข
ตามที่ปฏิบัติกันอยู่ในคริสตจักรแห่งธรรมิกชนนั้น
It is interesting that no elders or pastors are mentioned in the book, and the prophets who were there were not exercising control.
เป็นที่น่าสนใจว่าไม่มีผู้ปกครองหรืออาจารย์ผู้สอนที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ และผู้พยากรณ์ที่อยู่ที่นั่นก็ไม่ได้ทำการใช้อำนาจควบคุม
1 Corinthians 1โครินธ์ 14:29, 32, 37 29Let two or three prophets speak, and let the others weigh what is said.
29ฝ่ายพวกผู้เผยพระวจนะนั้นให้พูดสองคนหรือสามคน และให้คนอื่นวินิจฉัยข้อความที่เขาพูดนั้น
32and the spirits of prophets are subject to prophets.
32วิญญาณของพวกผู้เผยพระวจนะนั้น ย่อมอยู่ในบังคับพวกผู้เผยพระวจนะ
37If anyone thinks that he is a prophet, or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord.

37ถ้าผู้ใดถือว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะ หรืออยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ควรยอมรับว่า ข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนั้น เป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
Everyone in the church service was participating with whatever expression they desired, whenever they desired.
ทุกคนในการนมัสการคริสตจักรมีส่วนร่วมกับสิ่งที่พวกเขาแสดงออกตามที่ต้องการเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาอยากจะทำ
As a result, those with the gift of tongues were speaking simultaneously, those with a revelation from God were shouting out randomly, and no one was concerned with interpreting what was being said, even if what was said could be heard above the din.
ผลลัพธ์คือ บรรดาผู้ที่มีของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ กำลังพูดพร้อมๆกัน บรรดาผู้ที่มีการเปิดเผยจากพระเจ้ากำลังสุ่มตะโกนออกมา และไม่มีใครได้สนใจการแปลความหมายของสิ่งที่พูดออกมา แม้สิ่งที่พูดออกมาอาจจะได้ยินเหนือเสียงอึกทึกครึกโครม
The meetings quickly descended into chaos.
การประชุมได้เปลี่ยนไปสู่ความวุ่นวายอย่างรวดเร็ว
Part of the confusion in the Corinthian church included women speaking in tongues and prophesying; these women were taking the lead in the services instead of being submissive to the authorities in the church.
ส่วนหนึ่งของความสับสนวุ่นวายในคริสตจักรโครินธ์ รวมถึงสตรีที่พูดภาษาแปลกๆและกำลังเผยพระวจนะ ; สตรีเหล่านี้กำลังนำการนมัสการแทนที่จะยอมเชื่อฟังเจ้าหน้าที่คริสตจักร
1 Timothy 1 ทิโมธี 2:11–15 11Let a woman learn quietly with all submissiveness.
11ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆและด้วยใจนอบน้อม
12I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man; rather, she is to remain quiet.
12ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชาย แต่ให้เขานิ่งๆอยู่
13For Adam was formed first, then Eve;
13ด้วยว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดัมขึ้นก่อน แล้วจึงถึงเอวา
14and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor.
14และอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวง แต่ผู้หญิงนั้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้กระทำบาป
15Yet she will be saved through childbearing—if they continue in faith and love and holiness, with self-control.
15แต่ถึงกระนั้นผู้หญิงก็จะรอดได้ด้วยการมีบุตร ถ้ายังดำรงอยู่ในความเชื่อ ในความรักและในความบริสุทธิ์ ด้วยความสงบเสงี่ยม
Apparently, certain women in the Corinthian church were also out of order in disruptively asking questions during the already chaotic services.
เห็นได้ชัดว่า มีสตรีบางคนในคริสตจักรโครินธ์ ที่ไม่อยู่ในระเบียบ ตั้งคำถามอย่างก่อกวนในระหว่างการนมัสการที่วุ่นวายอยู่แล้ว
God’s instruction through Paul is that the women should “keep silent in the churches” (1 Corinthians 14:34); the immediate context is prophesying (verses 29–33), and the broader context would include tongues-speaking (verses 27–28).
คำสั่งสอนของพระเจ้าผ่านทางเปาโล คือว่าสตรีควรจะ " นิ่งเงียบในคริสตจักร" (1 โครินธ์ 14:34); สาระสำคัญคือการเผยพระวจนะ (ข้อ 29-33) และสาระสำคัญที่กว้างกว่าจะรวมถึงการพูดภาษาแปลกๆ (ข้อ 27-28)

This rule is for “all the congregations of the saints” (verse 33), not just for Corinth.
กฎนี้ใช้สำหรับ "ทุกคริสตจักรแห่งวิสุทธิชน" (ข้อ 33) ไม่เพียงแต่สำหรับเมืองโครินธ์
If anyone truly has the gift of prophecy, he or she will recognize the apostle Paul’s authority in this matter.
ถ้าใครก็ตามที่มีของประทานแท้จริงด้านการเผยพระวจนะ เขาหรือเธอจะยอมรับสิทธิอำนาจของอัครทูตเปาโลในเรื่องนี้
1 Corinthians 1โครินธ์ 14:36-38 36Or was it from you that the word of God came? Or are you the only ones it has reached?
36พระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือ ได้ประทานมาถึงท่านแต่พวกเดียวหรือ
37If anyone thinks that he is a prophet, or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord.
37ถ้าผู้ใดถือว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะ หรืออยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ควร ยอมรับว่า ข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนั้น เป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
38If anyone does not recognize this, he is not recognized. _
38แต่ถ้าผู้ใดไม่รับรู้ข้อความนี้ ผู้นั้นก็ไม่ได้รับการรับรู้ 
The command of 1 Corinthians 14:34 is not that women be absolutely silent in the church all the time.
พระบัญชาในพระธรรม 1 โครินธ์ 14:34 ไม่ได้ว่า สตรีจะต้องนิ่งเงียบอย่างสิ้นเชิงตลอดเวลาในคริสตจักร
It is only saying that women should not participate in the giving of prophecy, the speaking of tongues, or the interpreting of tongues in the general assembly.
มันเป็นเพียงการบอกว่าสตรีไม่ควรเข้าร่วมในการเผยพระวจนะ ในการพูดภาษาแปลกๆ หรือการตีความภาษาแปลกๆ ในที่ประชุมนมัสการทั่วไป

These are teaching functions in the church and are thus authoritative; such roles are reserved for men.
คำสอนเหล่านี้ยังเป็นที่ใช้กันอยู่ในคริสตจักร และมีสิทธิอำนาจ; บทบาทดังกล่าวจะถูกสงวนไว้สำหรับผู้ชาย
1 Timothy 1 ทิโมธี 2:11–12 11in accordance with the glorious gospel of the blessed God with which I have been entrusted.
11ตามที่มีอยู่ในข่าวอันประเสริฐเลิศ ของพระเจ้าผู้เสวยสุข คือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้น
12I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful, appointing me to his service,
12ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ 
Women can take many roles in the church and are “co-workers” in the ministry
สตรีสามารถมีบทบาทหลายอย่างในคริสตจักรและเป็น "เพื่อนร่วมงาน" ในงานพันธกิจ
Philippians ฟีลิปปี 4:3 3Yes, I ask you also, true companion,*n3.1 help these women, who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.
3ข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้น เพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐ เคียงข้างกับข้าพเจ้าและเคลเมนท์ รวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือชีวิตแล้ว

The one restriction is that they do not assume a role of spiritual authority over adult men.
ข้อห้ามอย่างหนึ่ง คือว่าพวกเขาไม่อาจมีบทบาทเป็นผู้รับใช้ฝ่ายจิตวิญญาณเหนือผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่
www.gotquestions.org/Thai


share
 2017-03-09  29m