SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share





Fasting for the Climate and Changes - Pag-aayuno para sa Klima at mga Pagbabago


Advocate groups from around the world, including those from Australia, New Zealand and the Philippines, unite and join in several campaigns to call for world leaders to come up with binding agreement to mitigate the effects of climate change and limit the global warming to two degree celsius.

Image: Climate advocates fasted to call for changes on climate (Fast for the Climate Facebook)

- Nagkaisa at sumama ang mga grupong tagapagtaguyod mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang mga mula sa Australia, New Zealand at Pilipinas, sa ilang mga kampanya para ipanawagan sa mga lider ng mundo na magkasundo sa isang papairaling kasunduan para pagaanin ang mga epekto ng pagbabago ng klima at limitahan ang pag-iinit ng mundo hanggang dalawang digri celsius. Larawan: Mga tagapagtaguyod ng klima nag-ayuno para manawagan para sa pagbabago ng klima (Fast for the Climate Facebook)


share







 2015-12-02  10m