SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

Obama Talks Climate Change Survival with Small Island States' Leaders - Kaligtasan mula sa Pagbabago ng Klima, Tinalakay ni Obama Kasama ng mga Lider ng mga Maliliit na Islang Bansa


US President Barack Obama has met the leaders of several small island nations to discuss the impacts of climate change on their communities. 

Image: US President Barack Obama, third from left, with heads of state from small island nations, in Paris (AAP)   

- Nakipagpulong si Pangulo ng U-S Barack Obama sa mga pinuno ng ilang maliliit na bansa para talakayin ang mga epekto ng pagbabago ng klima o climate change sa kanilang mga komunidad. Larawan: Pangulo ng US Barack Obama, ikatlo sa kaliwa, kasama ng mga pinuno ng mga maliliit na islang bansa, sa Paris (AAP) 


share 2015-12-02  8m