SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Fulfilling communities' dream thru trash-fashion - Pagtupad sa pangarap ng mga komunidad sa pamamagitan ng mga gawang sining mula sa basura


Each of us has a dream that we would want to achieve, but how do you fulfill a dream for many communities? 

 

Image: DFAT First Assistant Secretary Allaster Cox (left) commended Francis Sollano for his advocacies (SBS Filipino/A. Violata)

[youtube video="V4-kYI2POtE"]

[youtube video="4ktVgfONVno"]

-

Bawat isa sa atin ay may pangarap na nais maabot, ngunit paano nga ba tuparin ang isang pangarap para sa maraming komunidad?

 

Larawan: Pinuri ni DFAT First Assistant Secretary Allaster Cox (kaliwa) si Francis Sollano para sa kanyang mga adbokasiya (SBS FIlipino/A. Violata)

[youtube video="V4-kYI2POtE"]


fyyd: Podcast Search Engine
share
 November 6, 2016  8m