SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

subscribe
share

Cov kev teev zwm npe los ua tus neeg pub yus tej khoom nrog cev pab cawm lawm tus


Qhov tseeb thiab cuav cuam tshum txog cov kev teev zwm npe ua tus neeg pub yus tej khoom nrog cev coj mus pab cawm lwm tus neeg txoj sia.


share 2020-08-02  14m