SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

subscribe
share

Kev tu thiab saib xyuas hnyiav


Tej kws paub zoo txog hniav thiab qhov ncauj ceeb toom tias muaj neeg tsis kub siab mus txheeb xyuas lawv tej hniav rau lub caij muaj kab mob coronavirus sib kis thoob ntuj no thiab yuav muaj tej neeg mob hnyiav thiab tej mob cuam tshuam txog qhov ncauj thiab hniav ntau tuaj ntxiv. Tab sis yog tim dab tsi tej neeg thiaj tsis kub siab txog tej hauj lwm no? 


share 2020-08-02  14m