SBS Hmong - SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

subscribe
share

Xov xwm zwj Teeb 2020.08.06


Muaj 20,000 tus neeg kis tau tus kab mob COVID-19 lawm, tsoom fwv Australia pab nyiaj ntau million dollars pab rau Australia tej keeb cag neeg, tsoom fwv tso cai rau tub ceev xwm los tswj cov neeg mus siv cov dark web thiab ua txhaum cai, tsoom fwv tau pab nyiaj los daws cov teeb meem mob hlwb rau tej chaw raug txwv.


share 2020-08-06  21m