SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

subscribe
share

Cov neeg kis kab mob ntawm xeev Victoria rau hnub tim 7 August 2020


Muaj neeg kis tau tus kab mob COVID-19 rau hnub tim 7 August 2020 txog 405 leeg thiab muaj 11 tus neeg tas sim neej lawm. Daniel Andrews uas yog hau xeev Victoria thiaj qhia tias yog sawv daws tsis koom tes kom txhob muaj neeg kis coob ntxiv ces ntshe tseem yuav siv cov kev txwv no ntev tshaj qhov tsim nyog.


share 2020-08-07  3m