SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Love has no boundaries - Ang pag-ibig ay walang hangganan


Marie met Lolita when they were in high school in the Philippines. Their paths crossed again when Marie went back to Manila to attend a school reunion. When Marie found out that Lolita was still unattached she proposed to the latter that maybe they can get together. The next chapter of their love story began when Lolita joined Marie in Australia.

 

-

Si Marie at Lolita ay nagkakilala noong sila ay nasa high school pa lamang sa Pilipinas. Muling nagtagpo ang kanilang landas nang umuwi sa Maynila si Marie upang dumalo sa isang school reunion. Nang malaman ni Marie na si Lolita ay wala pa ring kapartner, iminungkahi niya sa huli na baka puwedeng silang dalawa na lamang ang maging magkasama sa buhay. Nagsimula ng susunod na kabanata ng kuwento ng kanilang pag-ibig nang dumating si Lolita sa Australia upang makasama si Marie.

 


fyyd: Podcast Search Engine
share
 August 17, 2019  8m