SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

subscribe
share

Muaj neeg xav tau tej ntaub npog qhov ncauj tsim hauv teb chaws Australia heev


Lub caij muaj kab mob coronavirus sib kis thoob ntuj no thiab nom tswv xeev Victoria tau yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj no cov lagluam txiav thiab xaws ntaub npog qhov ncauj tau lagluam zoo heev li, txawv teb chaws los tseem xav yuav tej xaws tau ntawm teb chaws Australia no ntau kawg nkaus li thiab.


share 2020-08-09  8m