SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Questions over future of PNG detainees once Manus centre closes - Mga tanong ukol sa hinaharap ng mga PNG detainee kapag nagsara ang mga sentro sa Manus


There are questions over how hundreds of asylum seekers and refugees from the regional processing centre in Papua New Guinea will be resettled after news the facility will close. Image: Asylum seekers at Manus Island detention centre in PNG in 2014 (AAP) - May mga tanong sa kung paanong ang daan-daang repugi at asylum seeker na nasa rehiyonal na sentro ng detensyon sa Papua New Guinea ay ililipat ng tirahan matapos ang mga balitang isasara ang pasilidad. Larawan: Mga asylum seeker sa Manus Island detention centre sa PNG noong taong 2014 (AAP)


fyyd: Podcast Search Engine
share
 August 20, 2016  5m