SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

Remembering the Battle of the Somme - Pag-alala sa Labanan ng Somme


The French had Verdun, Australians have Gallipoli.For the British - it was the Somme. Image: War graves lit up for a vigil to commemorate the 100th anniversary of the beginning of the Battle of the Somme at the Thiepval memorial (AAP) - Ang mga Pranses ay may Verdun, ang mga Australyano ay may Gallipoli. Para sa Briton - ito ay ang Somme. Larawan: Inilawan ang mga puntod para sa vigil para gunitain ang ika-100 anibersaryo ng simula ng labanan sa Somme sa Thiepval memorial (AAP)


share 2016-07-03  6m