SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

Settlement Guide: How to lodge a tax return - Settlement Guide: Paano maghain ng tax return


Its Tax Time. This means the 2015 to 2016 financial year is nearing its end. 

Image: ATO (AAP Image/Tom Compagnoni)

- Panahon na naman ng pagbabayad ng personal na buwis. Nangangahulugan ito na ang pinansyal na taong 2015 at 2016 ay malapit nang matapos. Larawan: ATO (AAP Image/Tom Compagnoni)


share 2016-06-27  10m