SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

Poh and Sarah’s Sweet Petite - Sweet Petite ni Poh at Sarah


They have been friends since they were in university, it was Sarah Rich who encouraged Poh Ling Yeow to join MasterChef during its first season. After several years they have become business partners and recently, as author and illustrator for Sweet Petite.

Image: Sweet Petite author Poh and illustrator Sarah at SBS Studios, Federation Square Melbourne (SBS Filipino) 

-

Magkaibigan simula noong nag-aaral sa unibersidad, si Sarah Rich ang naghikayat kay Poh Ling Yeow na sumali sa MasterChef noong Season One. Matapos ang ilang taon, sila'y naging magka-partner sa negosyo at ngayon bilang author at illustrator ng Sweet Petite. 

Larawan: Sweet Petite author Poh at illustrator Sarah sa SBS Studios, Federation Square Melbourne (SBS Filipino)


share 2016-07-17  9m