#ważne

Prawa człowieka, klimat, ekonomia, nierówności, wykluczenie, zdrowie psychiczne, system, przemiany. Być może nie masz czasu o tym czytać. Dla mnie poznawanie tematów społecznych przez kilka lat było pracą. Robię to do tej pory. Szukam, słucham, poznaję ludzi i ich problemy. To czego się dowiem - teraz przekazuję dalej w podcaście. Głównymi bohaterami odcinków są aktywiści, badacze, samorzecznicy_czki oraz inne doświadczone osoby, które wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę przez nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Pokazują rozwiązania, odpowiadają na nasze wątpliwości i pytania dlaczego? po co? i co dalej?

https://waznepodcast.captivate.fm

subscribe
share


Grupa Zasoby znalaz?a noclegi dla ponad 5,5 tysi?ca osób


Jest taka grupa, która 24 lutego sta?a si? jedn? z wa?niejszych na polskim Facebooku. Znalaz?o si? na niej 35 tysi?cy osób, które swoje mieszkania, domy i pokoje postanowi?y udost?pni? osobom uciekaj?cym przed wojn?. Jedn? z osób, które stoj? za tym ca?ym niesamowitym przedsi?wzi?ciem wspieraj?cym w znalezieniu noclegu, czyli za Grup? Zasoby, jest Zofia Jaworowska. Zofia zgodzi?a si? zrobi? w podca?cie podsumowanie tego, co dzia?o si? w Zasobach do zako?czenia akcji. Wspólnie zastanawiamy si? te?, jak to mo?liwe, ?e uda?o si? skutecznie przeprowadzi? tak du?? i skomplikowan? akcj?? I jak w ogóle Zofia wspomina ten okres wielkiej mobilizacji wokó? osób pojawiaj?cych si? codziennie na dworcach, z których ka?da przyjecha?a z w?asn?, w ostatnim czasie szczególnie trudn? histori??


fyyd: Podcast Search Engine
share
 2022-05-13  49m