SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share






Philippine Embassy's successful mobile mission in Perth - Matagumpay na mobile mission sa Perth


The Philippine Embassy's mobile consular mission in Perth, Western Australia was held from 7 -14 of November - Matagumpay ang naging mobile mission ng embahada ng Pilipinas sa Perth, Western Australia na nagsimula noong ika-7 hanggang 14 ng Nobyembre.


share








 2022-11-30  11m