Çok Değişik Masallar

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Pireler berber iken, develer tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Sistemle problemi olan sıradan birinin öylesine konuşmaları, bir şey bekleme yani. Gündem, Sosyal Medya, Kültür, Hayat, Siyaset, Teknoloji ne ararsan var. https://cokdegisikmasallar.com

https://cokdegisikmasallar.com/

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 16m. Bisher sind 17 Folge(n) erschienen. Dies ist ein wöchentlich erscheinender Podcast.

Gesamtlänge aller Episoden: 4 hours 30 minutes

subscribe
share


  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

Militan Kölelikten Kurtulmak Mümkün mü?


Neo klasik podcast dü?üncesinden epistemolojik bir kopu?u temsil eden heteredoks yay?nlar günümüzde giderek ön plana ç?kan davran??sal podcast ve nöro podcast ile daha fazla önem kazanmaktad?r. O yüzden yay?nlara yakla??mlar?m?zda daha dikkatli olursak ve etraf?m?zda bulunan ki?ilere bu yay?nlardan bahsedersek daha verimli olabilece?imize inan?yorum.

Köleli?e kar?? mücadele denince akla belli ba?l? isimler gelir...


share
   16m
 
 

episode 15: Putin'den Avrupa'ya: 'Sen istiyor s?cak dujjjj verecek 100 dolar'


Gündemde yine enerji krizi var. Rusya'n?n Avrupa'ya gaz sevkiyat?n? durdurmas? üzerine k?tada enerji krizi ya?an?yor. Avrupal? siyasiler, krize ve yakla?an k??a yönelik birçok fikir ortaya atmaya ba?lad?. ?sviçre Çevre, Ula?t?rma, Enerji ve ?leti?im Dairesi Bakan? Simonetta Sommaruga, enerji krizine çözüm amac?yla vatanda?lara birlikte du? almalar? önerisinde bulundu. Bakan?n 'du?' teklifi ülkede gündem oldu.

Yani diyor ki kaynaklar? tasarruflu kullan...


share
   14m
 
 

episode 14: Alemdeki Buhrân-? Yald?ray?k Bâdiresi


Hiç dü?ündünüz mü elektrik olmasayd? ne yapard?n?z? Günlük ya?am?n?zdaki hangi “elektrikli aktivite” sizi en çok etkilerdi? Is?nma, serinleme, ayd?nlatma, yemek, bar?nma, ileti?im, ula??m, sa?l?k sistemi, bankalar, sanayi, sosyal medya, teknoloji, seri üretimler, e?lence, televizyon, radyo, internet ve güvenlik… Günümüzde elektrik olmadan yapt???m?z hemen hemen hiçbir ?ey kalmad?. ?nsanl?k tarihinde belki de ate?ten sonraki en etkili olan ihtiyaç…...


share
   19m
 
 

episode 13: Anlayana Zakkum Davul Az Anlamayana Bill Gates Sivrisinek!


Zakkum cehennemde olan bir a?ac?n ad?ym??, eeeee? Bu grubun ad? da Zakkummu? eeee? O zaman bu grup “Fuhu?tan ba?ka bir ?eye hizmet etmeyen ve ahlak? tahribat etme yönünden zakkum zehrinden daha zararl?”... Bu hafta Zakkum konserini iptal ettirmek isteyen zihniyeti konu?tuk. Biraz nefesimiz kesildi, sinirlendik ama yine de konu?maya çal??t?k...


share
   22m
 
 

episode 12: Hepimiz Gerçekten Ayn? Gemide miyiz?


YouTube can çeki?meye mi ba?lad??
Meta'n?n BlenderBot 3'ünün çal??ma prensibi.
Hepimiz gerçekten ayn? gemide miyiz?
Ayn? gemide olsak bile kaptan kim kürek mahkumlar? kimler?
Sarma??k filmini mutlaka izleyin.
Titanik batarken keman çalan Wallace ile mahalle yanarken saç?n? tarayan bireyin psikolojisi ayn? olabilir mi?
Peyk'in müthi? sözleri.
Çünkü kaptan korkar isyandan
F?rt?nalardan bile fazla
Bir gemi bat?yor cani sulara.....


share
 2022-08-24  14m
 
 

episode 11: Fuh?un ve Uyu?turucunun Oda?? Rock Festivali Zeytinli!


Bu haftan?n en çok konu?ulan konusu Milyon Yap?m Organizasyon ?irketi’nin organize etti?i Zeytinli Rock Festivali’nin iptal edilmesi oldu. Herkes sosyal medya hesaplar?ndan tepkilerini dile getirdi. Siyasiler, sanatç?lar normal festival kat?l?mc?lar? vs. Bak?yorum mesela kim ne demi?. Bir sürü insan bununla ilgili fikrini dile getirdi. Meslek Birlikleri MESAM, MÜ-YAP,MSG ve MÜYORB?R konuyla ilgili bir bildiri yay?nlad?...


share
 2022-08-15  21m
 
 

episode 10: Elon Musk Dahi mi Yoksa Troll mü?


Elon Musk’?n çal??anlar?ndan birini hamile b?rakmas? ve ergen bir sosyopat gibi "Nüfus krizine yard?m etmek için elimden gelenin en iyisini yap?yorum. Sürekli azalan bir do?um oran?, medeniyetin ?imdiye kadar kar??la?t??? en büyük tehlikedir." demesi, babas? Erol Musk'?n üvey k?z?ndan olan 2...


share
 2022-07-20  21m
 
 

episode 9: Radio Trottoir'da Gündemden Dü?meyen Bir Dikta Rejimi


Radio Trottoir'dan hepinize selamlar. Bu bölümde halk?n? senelerce sefalet içinde b?rakan bir devlet ba?kan?n?n hikayesini konu?tuk. Bir güzellik yar??mas?nda birinci seçilen genç bir kad?n?n haberinden yola ç?karak elde etti?imiz bu bilgilerle, halk?n?n sefalet içindeki ya?ant?s?n? büyük bir servetle yapt?rd??? saray?ndan izleyen, görkemli hayat?yla ailesi ve ?ahs?na ait kasay? etraftan cukkalad??? avantalarla dolduran bir devlet adam?n?n hikayesi.....


share
 2022-07-07  16m
 
 

episode 8: Jelibon Meselesi, Haliç'in alt?ndaki Bizans Hazineleri ve Komplo Teorileri


Bu bölümde geçen haftan?n en önemli gündemi olan Ad?yaman'da bulunan 6 milyar dolarl?k jelibon rezervlerine de?indik...


share
 2022-07-01  20m
 
 

episode 7: Konu?uyorum Öyleyse Var?m


Son zamanlarda sürekli kulland???m?z kal?p bir laf var hani. "Bilen de konu?uyor bilmeyen de" diye. Bu bir hay?flanma gibi asl?nda ama alt?nda a?a??lama ifadesi de bar?nd?yor. Elbetteki günümüzde özellikle her duydu?umuz habere, bilgiye körü körüne inanamamak laz?m o ayr?, ama yine günümüzde bu ö?renilmi? bilgiyi süzgeçten geçirip do?rulama yapacak ayg?tlar ne yaz?k ki bilgiyi da??tanlar kadar  ço?alm?yorlar, 3 5 tane do?rulama ayg?t? bulabilirseniz iyisiniz...


share
 2022-06-24  15m
 
 
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2