Mantra, Kirtan and Stotra: Sanskrit Chants

Mantra-Chants from Yoga Vidya Ashram Germany. Sometimes enthusiastic, sometimes in a more meditative mood; sometimes classical, sometimes more modern. Sivananda tradition. Mantras, Kirtan, Recitations of Shlokas, Stotras, Suktams.

https://www.yoga-vidya.org

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 5m. Bisher sind 2136 Folge(n) erschienen. Alle 0 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts.

Gesamtlänge aller Episoden: 6 days 1 hour 42 minutes

subscribe
share


Om Nityananda - Yoga Vidya Kirtanband


The Yoga Vidya Kirtanband performs the Kirtan Om Nityananda during a satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here. For more information on Yoga, meditation and Ayurveda can be found on the internet pages of Yoga Vidya.


share
   7m
 
 

Narayana Hari Om with Tilman and Karunamayi Devi Dasi


Tilman and Karunamayi Devi Dasi are chanting the kirtan Narayana Hari Om during a mantra concert at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. Here is the text to sing along: Narayana Hari Om Satya Narayana Hari Om Govinda Krishna Hari Om Gopala Krishna Hari Om If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here...


share
   8m
 
 

Maha Mantra with Radha Prema


Radha Prema chants the Maha Mantra at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. Here is the text to sing along: Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare | Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare || If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here. For more information on Yoga, meditation and Ayurveda can be found on the internet pages of Yoga Vidya.


share
   8m
 
 

Krishna Krishna Mahayogin - Radha Prema, Janavallabha Das and Steff


Radha Prema, Janavallabha Das and Steff are chanting the kirtan Krishna Krishna Mahayogin during a satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. Here is the text to sing along: Krishna Krishna Mahayogin Bhaktanam Abhayankara | Govinda Paramananda Sarvam Me Vasham Anaya || If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here...


share
   6m
 
 

Jaya Ma Jaya Ma Jaya Ananda Ma mit Radha Prema


Radha Prema chants the kirtan Jaya Ma during a mantra concert at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. Here is the text to sing along: Jaya Ma Jaya Ma Jaya Ananda Ma If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here. For more information on Yoga, meditation and Ayurveda can be found on the internet pages of Yoga Vidya.


share
   7m
 
 

Franziska Amatra chants He Govinda He Gopala


Franziska Amatra chants He Govinda He Gopala during a mantra concert at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. Here is the text to sing along: Shri Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe-syama | He He Govinda, He He Gopala, He Vasudeva He Nityananda || If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here...


share
 2022-08-26  3m
 
 

Aham Prema - Maha Mantra chanted by Shankari Susanne Hill


Shankari Susanne Hill chants "Aham Prema" and the Maha Mantra during a kirtan concert at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. Here is the text to sing along: Aham Prema Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare | Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare || If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here...


share
 2022-08-19  9m
 
 

Guru Stotra chanted by Sarada


Sarada chants during a kirtan concert at Yoga Vidya Bad Meinberg, Germany, the Guru Stotra: Brahmanandam Parama-sukha-dam Kevalam Jnana-murtim Dvandvatitam Gagana-sadrisham Tat-tvam-asy-adi-lakshyam / Ekam Nityam Vimalam Achalam Sarva-dhi-sakshi-bhutam Bhavatitam Tri-guna-rahitam Sadgurum Tam Namami // 1 // Chaitanyam Shashvatam Shantam Nirakaram Niranjanam / Nada-bindu-kalatitam Tasmai Shri-gurave Namah // 2 // Gurur Brahma Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshvarah / Guruh Sakshat Param...


share
 2022-08-12  5m
 
 

Om Sarva Mangala Mangalye chanted by Group Mudita


Group Mudita chants the kirtan "Om Sarva Mangala Mangalye" during a satsang at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. Here is the text to sing along: Om Sarva-mangala-mangalye Shive Sarvartha-sadhike | Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostu Te || [narayani Namostu Te] If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here...


share
 2022-08-05  6m
 
 

Om Namah Shivaya chanted by Radha Prema


Om Namah Shivaya chanted by Radha Prema during a mantra concert at Yoga Vidya in Bad Meinberg, Germany. Here is the text to sing along: Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya | Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya || If you are interested in seminars with music, you can find here seminars on mantra and music. For more kirtan and Mantra vocal recordings click here. For more information on Yoga, meditation and Ayurveda can be found on the internet pages of Yoga Vidya.


share
 2022-07-29  5m