SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 8m. Bisher sind 3204 Folge(n) erschienen. .

Gesamtlänge aller Episoden: 20 days 56 minutes

subscribe
share


Racism on the rise in Australia - Rasismo tumataas sa Australya


Racism in the country is growing - if the latest Reconciliation Australia survey is anything to go by.    Image: Former Labor senator Nova Peris  

- Ang rasismo sa bansa ay lumalaki -- kung ang pinaka-huling pagtatanong ng Reconciliation Australia ang pagbabasehan.    Larawan: Dating senador ng Labor Nova Peris  


share
 2017-02-10  4m
 
 

New Aussie: Ivy Sugano's dream comes true with her two kids - Bagong Aussie: Ivy Sugano, natupad na pangarap kasama ng dalawang anak


"It seems to be a dream come true" to become an Australian citizen.

 

Image: Ivy Sugano with her husband and youngest daughter (Supplied)

-

"Tila isang natupad na pangarap" ang pagiging isang mamamayang Australyano. Larawan: Ivy Sugano kasama ang kanyang bunsong anak (Supplied)


share
 2017-01-25  6m
 
 

Organ donation surges in 2016 - Donasyon ng organ, tumaas sa taong 2016


Organ donation has surged in the past year, with a record 1400 lives saved through transplants -- according to the Australian Organ and Tissue Authority. Image: Doctors performing a medical procedure (File: SBS)

-

Biglang tumaas ang bilang ng organ donation sa nakalipas na taon, na may rekord na 1,400 buhay ang nailigtas sa pamamagitan ng mga trasnplant -- ayon sa Australian Organ and Tissue Authority...


share
 2017-01-18  4m
 
 

This is how Blacktown makes art - Ganito gumawa ng sining ang Blacktown


Blacktown is once again taking part in the Sydney Festival as the Blacktown Arts Centre releases its 2017 program of arts and cultural events. Image: Paschal Berry (insert photo) at the Blacktown Arts Centre (SBS Filipino/A. Violata)

-

Muling abala ang siyudad ng Blacktown bilang bahagi ng Sydney Festival, habang inilabas ng Blacktown Arts Centre ang programa nito sa taong 2017 para sa mga kaganapan sa sining at kultura...


share
 2017-01-15  13m
 
 

Broad opportunities in STEM, encourage women to take up STEM courses - Malawak na oportunidad sa STEMn, hinihikayat ang mag kababaihan na kumuha ng mga kursong STEM


There is a very wide opportunity waiting in the fields of science, technology, engineering and mathematics (STEM), but very few women are pursuing professions associated with it. Image: Yami Bautista at the SBS Studios in Sydney (SBS Filipino)

- Maraming oportunidad ang naghihintay sa larangan ng siyensiya, teknolohiya, engineering at matematika (STEM), ngunit kakaunti lamang ang mga kababaihan na pumapasok sa mga propesyon na kaugnay nito...


share
 2017-01-14  12m
 
 

Life in the lab, a start to significant changes - Buhay sa laboratoryo, simula ng makabuluhang pagbabago


Even the researchers in the laboratory also have their own life outside their work. But what are some of the challenges they face in their studies even before they start their research? 

 

Image: Michael Castañares mounting the brain slice into a two-photon holographic microscope (Supplied/Daria Group) 

- Kahit na ang mga mananaliksik sa laboratoryo ay mayroon ding sariling buhay sa labas ng kanilang trabaho...


share
 2017-01-11  8m
 
 

Full of Filipino writers, fashion enthusiast, beauty title holders for 2016 - Puno ng mga Pilipinong manunulat, mahilig sa fashion, mga may hawak ng titulo ng kagandahan para sa taong 2016


They were known in their chosen fields, and we proudly feature them in our last year's programs, some of the talented and skilled Filipinos in the field of writing, fashion and beauty. We look back to the moment we have them in the program.

- Sila ay kilala sa kanilang mga napiling propesyon at buong pagmamalaki nating itinampok sa ating program sa nakalipas na taong 2016, ang ilan sa mga talino at husay ng ilang Pilipino sa larangan ng panulat, istilo ng pananamit at kagandahan...


share
 2017-01-08  17m
 
 

Breaking barriers, celebrating humanity and respect - Pagsira sa mga hadlang, pagdiriwang ng sangkatauhan at paggalang


"Humanity comes first. We have to be humans first, before we can have our religion." So believes Sher Ali Shah, who did a social experiment just before Christmas to try break the barriers among different religions, by joining the celebration of the spirit of Christmas despite being a Muslim. Image: Sher Ali Shah (right) and Sophia Andres at the SBS studio in Sydney (SBS Filipino)

[facebook_video video="10211806973679148"]

-

"Sangkatauhan muna bago ang lahat...


share
 2017-01-01  15m
 
 

Call for change, cultural preservation through poems and music - Panawagan para sa pagbabago at pagpapanatili ng kultura sa pamamagitan ng tula at musika


As they both desire to find change in the Philippines, this duo is using poetry and music to send the message of change and preservation of the Filipino culture. Image: (L-R) Larry Del Rosario of the group Yapak, musician Rene Tinapay and poet Rado Gatchalian in the SBS studio in Sydney

- Parehong hangad na makahanap ng pagbabago sa bansang Pilipinas, ang tambalang ito ay ginagamit ang tula at musika upang ipaabot ang mensahe ng pagbabago at pagpapanatili ng pagiging isang Pilipino...


share
 2016-12-31  13m
 
 

Victoria boosts feral dog controls for peak season - Estado ng Victoria, dinagdagan ang pagkontrol sa mga ligaw na aso sa panahon ng tag-araw


The Victorian government has reintroduced a $120 bounty for wild dogs that continue to impact sheep farms in many regional centres across the state. Image: Checking the traps for wild dogs (SBS)

- Muling binuhay ng pamahalaang Victoria ang 120-dolyar na pabuya para sa mga ligaw na aso o wild dogs na patuloy na nakakaapekto sa mga bukid kung saan nag-aalaga ng mga tupa sa maraming rehiyonal na sentro sa buong estado. Larawan: Pagsuri sa mga patibong para sa mga ligaw na aso (SBS)  


share
 2016-12-26  3m