SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 8m. Bisher sind 3330 Folge(n) erschienen. Alle 0 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts.

Gesamtlänge aller Episoden: 20 days 20 hours

subscribe
share


Broad opportunities in STEM, encourage women to take up STEM courses - Malawak na oportunidad sa STEMn, hinihikayat ang mag kababaihan na kumuha ng mga kursong STEM


There is a very wide opportunity waiting in the fields of science, technology, engineering and mathematics (STEM), but very few women are pursuing professions associated with it. Image: Yami Bautista at the SBS Studios in Sydney (SBS Filipino)

- Maraming oportunidad ang naghihintay sa larangan ng siyensiya, teknolohiya, engineering at matematika (STEM), ngunit kakaunti lamang ang mga kababaihan na pumapasok sa mga propesyon na kaugnay nito...


share
 2017-01-14  12m
 
 

Life in the lab, a start to significant changes - Buhay sa laboratoryo, simula ng makabuluhang pagbabago


Even the researchers in the laboratory also have their own life outside their work. But what are some of the challenges they face in their studies even before they start their research? 

 

Image: Michael Castañares mounting the brain slice into a two-photon holographic microscope (Supplied/Daria Group) 

- Kahit na ang mga mananaliksik sa laboratoryo ay mayroon ding sariling buhay sa labas ng kanilang trabaho...


share
 2017-01-11  8m
 
 

Full of Filipino writers, fashion enthusiast, beauty title holders for 2016 - Puno ng mga Pilipinong manunulat, mahilig sa fashion, mga may hawak ng titulo ng kagandahan para sa taong 2016


They were known in their chosen fields, and we proudly feature them in our last year's programs, some of the talented and skilled Filipinos in the field of writing, fashion and beauty. We look back to the moment we have them in the program.

- Sila ay kilala sa kanilang mga napiling propesyon at buong pagmamalaki nating itinampok sa ating program sa nakalipas na taong 2016, ang ilan sa mga talino at husay ng ilang Pilipino sa larangan ng panulat, istilo ng pananamit at kagandahan...


share
 2017-01-08  17m
 
 

Breaking barriers, celebrating humanity and respect - Pagsira sa mga hadlang, pagdiriwang ng sangkatauhan at paggalang


"Humanity comes first. We have to be humans first, before we can have our religion." So believes Sher Ali Shah, who did a social experiment just before Christmas to try break the barriers among different religions, by joining the celebration of the spirit of Christmas despite being a Muslim. Image: Sher Ali Shah (right) and Sophia Andres at the SBS studio in Sydney (SBS Filipino)

[facebook_video video="10211806973679148"]

-

"Sangkatauhan muna bago ang lahat...


share
 2017-01-01  15m
 
 

Call for change, cultural preservation through poems and music - Panawagan para sa pagbabago at pagpapanatili ng kultura sa pamamagitan ng tula at musika


As they both desire to find change in the Philippines, this duo is using poetry and music to send the message of change and preservation of the Filipino culture. Image: (L-R) Larry Del Rosario of the group Yapak, musician Rene Tinapay and poet Rado Gatchalian in the SBS studio in Sydney

- Parehong hangad na makahanap ng pagbabago sa bansang Pilipinas, ang tambalang ito ay ginagamit ang tula at musika upang ipaabot ang mensahe ng pagbabago at pagpapanatili ng pagiging isang Pilipino...


share
 2016-12-31  13m
 
 

Victoria boosts feral dog controls for peak season - Estado ng Victoria, dinagdagan ang pagkontrol sa mga ligaw na aso sa panahon ng tag-araw


The Victorian government has reintroduced a $120 bounty for wild dogs that continue to impact sheep farms in many regional centres across the state. Image: Checking the traps for wild dogs (SBS)

- Muling binuhay ng pamahalaang Victoria ang 120-dolyar na pabuya para sa mga ligaw na aso o wild dogs na patuloy na nakakaapekto sa mga bukid kung saan nag-aalaga ng mga tupa sa maraming rehiyonal na sentro sa buong estado. Larawan: Pagsuri sa mga patibong para sa mga ligaw na aso (SBS)  


share
 2016-12-26  3m
 
 

Australia's year in sport began with Hewitt's farewell - Ang taon ng palakasan sa Australya, sinimula sa pagreretiro ni Hewitt


From football fairytales and golfing glory to tennis-court dreams and the passing of a sporting great, 2016 has been a year truly full of highs and lows. Image: Australias Lleyton Hewitt (AAP)

- Mula sa mga kuwentong pangfairytale sa football, dakilang karangalan sa golf patungo sa mga pangarap sa tennis court at paglisan ng mahalagang personalidad sa palakasan, ang 2016 ay isang taon na punong-puno ng masasaya at malulungkot na sandali...


share
 2016-12-26  5m
 
 

Seeking technological help for ageing and aged care - Paghahanap ng teknolohikal na tulong para sa mga tumatanda at pangangalaga ng matatanda


As we're often told, Australians are living longer. Image: Putting the internet into the hands of elderly clients (SBS)

- Madalas na nating naririnig na ang mga Australyano ay mas mahaba ang buhay. Larawan: Paglalagay sa internet sa kamay ng mga nakakatandang kliyente (SBS)


share
 2016-12-26  5m
 
 

The federal government to deliver a reality check on the country's economy - Pamahalaang Pederal ihahatid ang pagsuri sa tunay na kalagayan ng ekonomiya ng bansa


The federal government will be delivering a reality check on the country's economy on Monday. (19/12) The Mid-year Economic and Fiscal Outlook will update the May Budget and reveal whether Australia is still on track to surplus within five years. Image: Minister for Finance Mathias Cormann at Parliament House in Canberra. (AAP Image/Mick Tsikas) 

- Ihahatid ng pamahalaang pederal ang pagsuri sa tunay na kalagayan ng ekonomiya ng bansa ngayong araw na ito...


share
 2016-12-18  5m
 
 

APSA care, support for Pinoy students in Australia - APSA nag-aalaga at sumusuporta sa mga estudyanteng Pinoy sa Australya


Create camaraderie and provide support for Filipino students in Australia - these led the way to form the Association of Pinoy Students in Australia (APSA). Image: Some of the members of APSA (Bob Reyes/APSA)

-

Magkaroon ng pagkakaibigan at magbigay suporta sa mga Pilipino na mag-aaral sa Australia, mga layunin na naging daan para mabuo ang Association of Pinoy Students in Australia (APSA).  Image: Some of the members of APSA (Bob Reyes/APSA)


share
 2016-12-18  11m