SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 8m. Bisher sind 4467 Folge(n) erschienen. Alle 0 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts.

Gesamtlänge aller Episoden: 28 days 3 hours 22 minutes

subscribe
share


Women's Day: Empower a woman, empower a nation - Araw ng mga kababaihan: Bigyang lakas ang isang babae, palakasin ang isang bansa


Working hard to ensure women and girls have the same opportunity as boys and men is a journey that many women advocates share.

- Ang pagsisikap upang matiyak na ang mga kababaihan at mga batang babae ay may kaparehong oportunidad tulad ng mga batang lalaki at mga kalalakihan ay isang paglalakbay na ibinabahagi ng maraming tagapagtaguyod ng mga kababaihan.  


share

 2017-03-08  8m
 
 

Ethnic Dating in Australia - Pagkikita ng magka-ibang etniko sa Australya


In a multicultural country like Australia, marriage or partnering outside of one's ethnic group is no longer unusual. Image: Ethnic dating (SBS)  

- Sa isang bansang multikultural katulad ng Australya, ang kasal o pakikisama sa isang taong mula sa grupong etniko, ay hindi kakaiba. Larawan: Pagkikita ng magka-ibang etniko (SBS)


share

 2017-02-24  9m
 
 

PM vows to keep health insurance premiums low despite 5 per cent hike - PM nangako na panatiliing mababa ang premium sa health insurance


The Turnbull government is vowing to keep the cost of private health insurance premiums as low as possible, after giving the green light to an almost 5 per cent hike from April this year.     Image: (SBS) 

- Nangangako ang pamahalaang Turnbull na papanatilihin ang halaga ng primyum ng pribadong health insurance na mababa hangga't maaari, pagkatapos payagan sa halos limang porsiyento pagtaas mula sa buwan ng Abril sa taong ito.    Larawan: (SBS) 


share

 2017-02-15  4m
 
 

Racism on the rise in Australia - Rasismo tumataas sa Australya


Racism in the country is growing - if the latest Reconciliation Australia survey is anything to go by.    Image: Former Labor senator Nova Peris  

- Ang rasismo sa bansa ay lumalaki -- kung ang pinaka-huling pagtatanong ng Reconciliation Australia ang pagbabasehan.    Larawan: Dating senador ng Labor Nova Peris  


share

 2017-02-10  4m
 
 

New Aussie: Ivy Sugano's dream comes true with her two kids - Bagong Aussie: Ivy Sugano, natupad na pangarap kasama ng dalawang anak


"It seems to be a dream come true" to become an Australian citizen.

 

Image: Ivy Sugano with her husband and youngest daughter (Supplied)

-

"Tila isang natupad na pangarap" ang pagiging isang mamamayang Australyano. Larawan: Ivy Sugano kasama ang kanyang bunsong anak (Supplied)


share

 2017-01-25  6m
 
 

Organ donation surges in 2016 - Donasyon ng organ, tumaas sa taong 2016


Organ donation has surged in the past year, with a record 1400 lives saved through transplants -- according to the Australian Organ and Tissue Authority. Image: Doctors performing a medical procedure (File: SBS)

-

Biglang tumaas ang bilang ng organ donation sa nakalipas na taon, na may rekord na 1,400 buhay ang nailigtas sa pamamagitan ng mga trasnplant -- ayon sa Australian Organ and Tissue Authority...


share

 2017-01-18  4m
 
 

This is how Blacktown makes art - Ganito gumawa ng sining ang Blacktown


Blacktown is once again taking part in the Sydney Festival as the Blacktown Arts Centre releases its 2017 program of arts and cultural events. Image: Paschal Berry (insert photo) at the Blacktown Arts Centre (SBS Filipino/A. Violata)

-

Muling abala ang siyudad ng Blacktown bilang bahagi ng Sydney Festival, habang inilabas ng Blacktown Arts Centre ang programa nito sa taong 2017 para sa mga kaganapan sa sining at kultura...


share

 2017-01-15  13m
 
 

Broad opportunities in STEM, encourage women to take up STEM courses - Malawak na oportunidad sa STEMn, hinihikayat ang mag kababaihan na kumuha ng mga kursong STEM


There is a very wide opportunity waiting in the fields of science, technology, engineering and mathematics (STEM), but very few women are pursuing professions associated with it. Image: Yami Bautista at the SBS Studios in Sydney (SBS Filipino)

- Maraming oportunidad ang naghihintay sa larangan ng siyensiya, teknolohiya, engineering at matematika (STEM), ngunit kakaunti lamang ang mga kababaihan na pumapasok sa mga propesyon na kaugnay nito...


share

 2017-01-14  12m
 
 

Life in the lab, a start to significant changes - Buhay sa laboratoryo, simula ng makabuluhang pagbabago


Even the researchers in the laboratory also have their own life outside their work. But what are some of the challenges they face in their studies even before they start their research? 

 

Image: Michael Castañares mounting the brain slice into a two-photon holographic microscope (Supplied/Daria Group) 

- Kahit na ang mga mananaliksik sa laboratoryo ay mayroon ding sariling buhay sa labas ng kanilang trabaho...


share

 2017-01-11  8m
 
 

Full of Filipino writers, fashion enthusiast, beauty title holders for 2016 - Puno ng mga Pilipinong manunulat, mahilig sa fashion, mga may hawak ng titulo ng kagandahan para sa taong 2016


They were known in their chosen fields, and we proudly feature them in our last year's programs, some of the talented and skilled Filipinos in the field of writing, fashion and beauty. We look back to the moment we have them in the program.

- Sila ay kilala sa kanilang mga napiling propesyon at buong pagmamalaki nating itinampok sa ating program sa nakalipas na taong 2016, ang ilan sa mga talino at husay ng ilang Pilipino sa larangan ng panulat, istilo ng pananamit at kagandahan...


share

 2017-01-08  17m