SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 8m. Bisher sind 4456 Folge(n) erschienen. Alle 0 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts.

Gesamtlänge aller Episoden: 28 days 2 hours 11 minutes

subscribe
share


Project Be Heard: Letting kids express themselves through music and arts - Proyektong Be Heard: Hayaan ang mga bata na ihayag ang kanilang nararamdaman gamit ang musika at sining


Believing that everyone needs to be heard, from young to old, especially children who went through trauma, One Voice's Tina Bangel launched her Project Be Heard. 

[youtube video="xDqnNssCOVE"]

-

Sa paniniwalang lahat ay may pangangailangan na mapakinggan, mula sa mga bata hanggang matatanda, lalo na ang mga bata na nakaranas ng trauma, inilunsad ni Tina Bangel ng One Voice, ang kanyang proyektong 'Be Heard'.  

[youtube video="xDqnNssCOVE"]


share

 2016-11-20  6m
 
 

Deborah Wall shares the voices of Indigenous Australians of Filipino descent - Deborah Wall, ibinahagi ang mga boses ng mga katutubong Australyano na may pinagmulang Pilipino


After she started working on her book eight years ago, Deborah Ruiz-Wall finally has launched 'Re-imagining Australia: Voices of Indigenous Australians of Filipino Descent' in Broome, Western Australia, Manila and Sydney...


share

 2016-11-20  6m
 
 

What does it mean to be an international student? - Ano ang ibig sabihin na maging mag-aaral sa isang banyagang bansa


Today is International Students day! But, what does it mean to be a student in a foreign land?  Image: Some international Filipino students in Sydney (A. Violata)

- Ngayon ay pandaigdigang aral ng mga estudyante! Ngunit, ano ba ang ibig sabihin na maging isang mag-aaral sa isang banyagang lupain?  Larawan: Ilang internasyonal na Pilipinong mag-aaral sa Sydney (A. Violata)


share

 2016-11-17  6m
 
 

Mapping from Sydney to Manila - Pagma-mapa mula Sydney patungong Maynila


Taking the opportunity to learn about technologies specific for mapping is one major aim for international student Rose Sontillano.  Image: Rose Sontillanosa (Supplied)

-

Gamitin ang pagkakataon upang matuto tungkol sa mga teknolohiya na partikular para sa paggawa ng mga mapa ay isang pangunahing layunin para sa internasyonal na mag-aaral na si Rose Sontillano.

Larawan: Rose Sontillanosa (Supplied)


share

 2016-11-14  10m
 
 

Philippine Christmas Festival celebrating Christmas - Philippine Christmas Festival, pagdiriwang ng Pasko


Filipinos are known to celebrate Christmas the longest. And this time, it will be shared to the wider Australian community in the two-day Philippine Christmas Festival in Sydney.

 

Image: Kate Roc Andres at the Philippine Christmas Festival (SBS Filipino)

-

Kilala ang mga Pilipino sa mahabang pagdiriwang ng Pasko. At sa pagkakataong ito, ibabahagi ito sa mas malawak na komunidad Australyano sa pamamagitan ng dalawang araw na Philippine Christmas Festival sa Sydney...


share

 2016-11-12  7m
 
 

Meet the Filipino cycling physicist - Kilalanin ang Pilipinong eksperto sa pisika at pagbibiskleta


He primarily aims to help in the study of the brain through his research, applications and instruments he has pioneered and helped develop. But, if he is not in his laboratory, he probably is riding his bicycle - cycling - to keep fit and further enable his brain. 

Image: Dr Vincent Daria in his office with his research (Photo credit to Philippine Embassy Canberra) and with his bike after the MS Gong ride. (Credit to Dr...


share

 2016-11-07  15m
 
 

Fulfilling communities' dream thru trash-fashion - Pagtupad sa pangarap ng mga komunidad sa pamamagitan ng mga gawang sining mula sa basura


Each of us has a dream that we would want to achieve, but how do you fulfill a dream for many communities? 

 

Image: DFAT First Assistant Secretary Allaster Cox (left) commended Francis Sollano for his advocacies (SBS Filipino/A...


share

 2016-11-06  8m
 
 

Zion Aquino, one grateful soul - Zion Aquino, isang nagpapasalamat na nilalang


Zion Aquino is one grateful soul, he is grateful for a second chance in life. Grateful that music helped him heal and survive cancer.

 

Image: Zion Aquino (Supplied)

- Malaking pasasalamat ni Zion Aquino, dahil nagkaroon siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nagpapasalamat siya sa musika, dahil sa pamamagitan ng musika naghilom ang katawan niya mula sa sakit na kanser. Larawan: Zion Aquino (Supplied)


share

 2016-11-06  8m
 
 

The unusual road from Cyprus to Flemington trainer - Ang hindi pangkaraniwang landas mula Sayprus patungo sa pagiging tagapagsanay sa Flemington


With horseracing's Spring Racing Carnival underway, attention has turned to Melbourne's Flemington track as the new crop of horses and trainers prepare to perform. 

Image: Trainer Saab Hasan (SBS)

- Sa papalapit na karera ng mga kabayo na Spring Racing Carnival, nakatuon ang atensyon sa karerahan sa Flemington, sa Melboourne, habang ang mga bagong hanay ng mga kabayo at mga trainer o tagapagsanay ay naghahanda para magtanghal. Larawan: Trainer Saab Hasan (SBS)  


share

 2016-10-23  4m
 
 

Questions over future of PNG detainees once Manus centre closes - Mga tanong ukol sa hinaharap ng mga PNG detainee kapag nagsara ang mga sentro sa Manus


There are questions over how hundreds of asylum seekers and refugees from the regional processing centre in Papua New Guinea will be resettled after news the facility will close. Image: Asylum seekers at Manus Island detention centre in PNG in 2014 (AAP) - May mga tanong sa kung paanong ang daan-daang repugi at asylum seeker na nasa rehiyonal na sentro ng detensyon sa Papua New Guinea ay ililipat ng tirahan matapos ang mga balitang isasara ang pasilidad...


share

 2016-08-20  5m