SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 10m. Bisher sind 677 Folge(n) erschienen.
subscribe
share

Txiav cov nyiaj JobSeeker thiab JobKeeper


Tsoom fwv Australia tau txiav cov nyiaj JobSeeker thiab JobKeeper me ntsis lawm tab sis koj yuav tau npaum li cas.


share   9m
 
 

Lub tuam txhab nyiaj Westpac raug lub koom haum AUSTRAC nplua


Lub tuam txhab nyiaj raug tsoom fwv Australia lub koom haum Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) nplua nyiaj txog $1.3 billion vim nws raug liam tias ua txhaum tej cai xa nyiaj tsis dawb huv, xav nyiaj pab tej neeg phem thiab xa nyiaj rau tej neeg siv quab yuam me nyuam yaus.


share   8m
 
 

Tsim cov National Broadband Network kom siv tau internet ceev


Tsoom fwv Morrison qhia tias nws yuav tsim kom tau cov National Broadband Network uas siv cov optical fibre txuas kiag rau tej neeg tej vaj tse kom tau siv internet ceev tab sis pab nom Labor tau tib tias tus tsoom fwv no tsis kub siab nws tus tsoom fwv tej tswv yim uas tau pib txij xyoo 2009 thiab nws tau muab tso tseg rau xyoo 2013 es tam sim no ho tig rov qab mus ua tej hauj lwm no dua thiaj nkim nyiaj nkim sij hawm thiab plam cib fim zoo ntau yam...


share   7m
 
 

Me nyuam yaus cov kev ua txij nkawm


UN lub koom haum Family Planning Association tau qhia tias txhua txhua ntiag tiv twg (every minute) ces muaj 23 tug ntxhais hluas hnoob nyoog qes dua 18 xyoo tau sib yuav ua txij nkawm hauv ntiaj teb tam sim no thiab kwv yees tias yuav muaj tej ntxhais no sib yuav coob tuaj ntxiv txog 13 million tus rau lub sij hawm 10 ntxiv no vim tus kab mob coronavirus no.


share   14m
 
 

Xov xwm zwj Hnub 2020.09.27


Askiv nqua hu kom ntiaj teb koom tes tawm tsam kab mob COVID-19, India thiab Australia qhia tias yog tsim tau tshuaj COVID-19 vaccine yuav faib rau ntiaj teb siv, Victoria cov kev tshem kev txwv kab mob coronavirus rau nroog Melbourne thiab nws tus pwm tsav tswj kev noj qab haus huv tshiab, UN yuav txheeb xyoo 2025 seb Nplog puas tso cai rau nws tej pej xeem muaj cai koom tau ntau yam li nws tau lees tseg nrog UNHRC, Thaib tus coj pab nom Peua Thai tawm...


share   14m
 
 

Xov xwm limtiam 2020.09.24


Meskas tus kws lij choj Ruth Bader Ginsberg lub ntees thiab tus kws lij choj tshiab, Trump hais liam tias Suav yob tus coj kab mob coronavirus kis thoob ntuj thiab nws yuav tsum tau los ris, Meskas rau txim rau Iran, Pej kum haum lub koom haum ya dav hlau International Air Transport Association xav kom sim kiag tej neeg ua ntej yuav caij dav hlau xwb txhob cais tej neeg ntxiv lawm, cov kev muaj neeg kis kab mob coob ntawm Phabmab ua rau tej teb chaws nyob ze nws...


share   13m
 
 

Lub tswv yim los tswj tej hluav taws xob


Tsoom fwv teb chaws Australia qhia txog nws cov tswv yim uas yuav los nrog xyuas kom siv tau tej gas, tsim tau hydrogen huv siv, tsim tau cov hlau thiab txhuas uas tso tej pa tsis huv tsawg, thiab siv cov techology los khaws tej pas tsis huv faus rau hauv av, tej zaum kuj yuav xav seb puas siv nuclear energy thiab siv tej tsheb hluav taws xob tab sis tsis kub siab txog tej zog cua thiab sab hnub.


share   10m
 
 

Xov xwm zwj Teeb 2020.09.24


Txawm muaj neeg kis tau kab mob ntawm Victoria tsawg los nom tswv tsis tau tshem cov kev txwv, xeev NSW yuav tso cai rau tej neeg sib sau tau txog 20 leej, koom tau tshoob, rov qab mus kawm ntawv thiab koom cov kev sib tw, Queensland los kuj yuav tso kev dav rau nws tej neeg sib sau tau txog 30 leej thiab mus xyuas tau tsev laus, Victoria tseem tsis tau tshem cov kev txwv rau 2 hnub so no, Donald Trump qhia tias yuav tsis kam tso lub fwj chim ua tus coj...


share   18m
 
 

Cov kev tus tej laus uas ua tem toob ntawm tej tsev laus rau lub caij muaj kab mob coronavirus kis thoob ntuj


Yuav tsum npaj tej tswv yim li cas coj los siv kom thiaj li muaj peev xwm tu thiab saib xyuas tau tej laus uas nyob ntawm tsev laus rau lub caij muaj kab mob coronavirus kis thoob ntuj uas nom tswv tseem txwv tsis pub tej neeg mus xyuas tej laus ntawm tej tsev laus.


share   22m
 
 

Ib co koom haum pab cuam rau tej neeg txom nyem tsis muaj peev xwm yuav pab tau tej neeg no ntxiv lawm


Kon Karapanagiotidis uas yog tus coj lub koom haum pab cuam tej neeg tawg tsov tawg rog hais tias "Kuv ua hauj lwm nrog tej neeg thoj nam los tau 20 lub xyoo no kuv yeej tsis tau pom tej neeg yuav txom nyem npaum no, tsis tau pom tej neeg tshaib nqhi npaum no, tsis tau pom tej neeg tsis tau vaj tse nyob coob npaum no thiab tsis tau pom tej neeg cia li tw kev tsis pom qab yuav ua lawv lub neej npaum li no."


share   6m