SBS Hmong - SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 12m. Bisher sind 262 Folge(n) erschienen. Jeden Tag erscheint eine Folge dieses Podcasts
subscribe
share

Scott Morrison qhia txog Australia lub zeem muag rau cheeb tsam Pacific


Australia tus coj qhia tias tsis xav kom America thiab Suav tsuas pom txog nkawv tej txiaj ntsim yuav tau txais rau nkawv nkaus xwb yuav tsum xyuas kom ntiaj teb tau nrog nkawv txais txiaj ntsim thiab xav kom nkawv yuav tsum yoog raws pej kum haiv tej cai.


share   11m
 
 

Muaj neeg xav tau tej ntaub npog qhov ncauj tsim hauv teb chaws Australia heev


Lub caij muaj kab mob coronavirus sib kis thoob ntuj no thiab nom tswv xeev Victoria tau yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj no cov lagluam txiav thiab xaws ntaub npog qhov ncauj tau lagluam zoo heev li, txawv teb chaws los tseem xav yuav tej xaws tau ntawm teb chaws Australia no ntau kawg nkaus li thiab.


share   8m
 
 

Muaj neeg xav yuav tej khoom tsim hauv teb chaws Australia siv ntau ntxiv


Vim li cas thiaj muaj neeg xav yuav tej khoom tsim hauv teb chaws Australia los siv rau lub caij muaj kab mob coronavirus sib kis thoob ntuj?


share   8m
 
 

Xov xwm zwj Hnub 2020.08.09


Nom tswv tswj kev noj qab haus huv xeev qhia tias muaj neeg kis tau tus kab mob COVID-19 tsawg zog lawm, nom tswv xeev NSW tau ceeb toom kom tej neeg tau mus rau lub khw Bunnings ntawm Campbelltown rau hnub tim 4-6 August 2020 txheeb seb lawv puas muaj cov yam ntxwv mob tom qab txheeb tau tias ib tug neeg ua hauj lwm ntawm lub khw no kis tau tus mob COVID-19, nom tswv Australia ceeb toom kom tej hluas txhob mus koom tej nightclubs ntau lub thiaj tsis kis kab mob coronavirus,...


share   19m
 
 

Xovxwm limtiam 2020.08.06


Donald Trump tsis kam lees tias muaj pej xeem America kis kab mob coob tshaj plaws hauv ntiaj teb yog piv ua feem pua, Spain tus huab tais khiav tawm teb chaws, Suav tseem xav kom Meskas thiab Suav muaj kev sib raug zoo rau kev nom tswv, Russia npaj kom tau cov tshuaj COVID-19 vaccine los siv rau lub 10 hli ntuj 2020 no.


share   19m
 
 

Cov neeg kis kab mob ntawm xeev Victoria rau hnub tim 7 August 2020


Muaj neeg kis tau tus kab mob COVID-19 rau hnub tim 7 August 2020 txog 405 leeg thiab muaj 11 tus neeg tas sim neej lawm. Daniel Andrews uas yog hau xeev Victoria thiaj qhia tias yog sawv daws tsis koom tes kom txhob muaj neeg kis coob ntxiv ces ntshe tseem yuav siv cov kev txwv no ntev tshaj qhov tsim nyog.


share   3m
 
 

Xov xwm zwj Teeb 2020.08.06


Muaj 20,000 tus neeg kis tau tus kab mob COVID-19 lawm, tsoom fwv Australia pab nyiaj ntau million dollars pab rau Australia tej keeb cag neeg, tsoom fwv tso cai rau tub ceev xwm los tswj cov neeg mus siv cov dark web thiab ua txhaum cai, tsoom fwv tau pab nyiaj los daws cov teeb meem mob hlwb rau tej chaw raug txwv.


share   21m
 
 

Cov xwm txheej tawg muaj ceem heev ntawm teb chaws Lebanon


Yog tim dab tsi thiaj muaj ib cov xwm txheej tawg muaj ceem heev ntawm teb chaws Lebanon lub tuam ceeb Beirut?


share   6m
 
 

Kev tu thiab saib xyuas hnyiav


Tej kws paub zoo txog hniav thiab qhov ncauj ceeb toom tias muaj neeg tsis kub siab mus txheeb xyuas lawv tej hniav rau lub caij muaj kab mob coronavirus sib kis thoob ntuj no thiab yuav muaj tej neeg mob hnyiav thiab tej mob cuam tshuam txog qhov ncauj thiab hniav ntau tuaj ntxiv. Tab sis yog tim dab tsi tej neeg thiaj tsis kub siab txog tej hauj lwm no? 


share   14m
 
 

Cov kev teev zwm npe los ua tus neeg pub yus tej khoom nrog cev pab cawm lawm tus


Qhov tseeb thiab cuav cuam tshum txog cov kev teev zwm npe ua tus neeg pub yus tej khoom nrog cev coj mus pab cawm lwm tus neeg txoj sia.


share   14m