SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 10m. Bisher sind 677 Folge(n) erschienen.
subscribe
share

Xov xwm zwj Hnub 2020.09.20


Muaj kab mob ntawm xeev Victoria tsawg heev tab sis tseem tsis tau tshem kev txwv, xeev New South Wales tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv tseem txheeb tej neeg uas tau caij taxi nrog tus neeg tsav taxi uas kis tau tus mob COVID-19 seb yog leej twg thiab kom mus sim thiab cais lawv tus kheej, Thaib cov kev tawm tsam kom Thaib tus coj tawm nom, hloov dua pab nom tshiab thiab kho tej cai cuam tshuam txog Thaib tus huab tais, Askiv cov kev txwv kab mob...


share   17m
 
 

Australia tau hloov ib cov lus nug tshiab rau cov kev xeem los ua pej xeem lawm


Allan Tudge uas yog Australia tus nom tswj tej pej xeem Australia tau qhia tias Australia tau hloov ib cov lus nug thaum xeem ua pej xeem Australia uas nug txog Australian values thiab yuav pib siv cov lus nug no txij lub 11 hlis ntuj nrab xyoo 2020 no mus lawm.


share   12m
 
 

Me nyuam yaus cov kev kawm rau lub caij muaj kab mob coronavirus kis thoob ntuj


UN 3 lub koom haum li WHO, UNICEF thiab UNESCO tau nqua hu kom ntiaj tej tej tsoom fwv kub siab nrog xyuas kom tau txais kev nyab xeeb thiab qhib tej teej kawm rau ntiaj teb tej me nyuam rov qab mus kawm ntawv vim kev kawm txuj ci thiab kev tau txais kev noj qab nyab xeeb yog ib yam tseem ceeb heev rau txoj kev ua lub neej.


share   8m
 
 

Cov kev pab cuam daws kev kev mob hlwb rau lub caij muaj kab mob coronavirus


Tsoom fwv tau tsim 15 lub chaw pab cuam dawb teeb meem mob hlwb los yog nyuaj siab ntxhov plawv pab rau xeev Victoria, 9 lub ntawm nroog Melbourne hos 6 lub rau tej zos tuaj ntug nroog los yog tej zos yaj sab.


share   7m
 
 

Kab mob COVID-19 ua rau muaj neeg coob heev tos phais mob


Tseem muaj tej neeg txog 100,000 tus ntawm xeev New South Wales thiab txog 56,000 tus ntawm xeev Victoria tseem tos yuav rov qab mus phais mob thiab tej kws phais mob qhia tias ntshe tseem yuav siv sij hawm txog li 6 lub hli mas mam phais tas tej neeg no.


share   6m
 
 

Cov kev tshuaj ntsuam kab mob cancer ntawm Australia tej neeg zejzog rau lub caij muaj kab mob cornavirus kis thoob ntuj


"Kab mob cancer tsis tos koj, yog li ntawd kom txhob tos thiab," kav tsij kub siab mus sim thiab txheeb xyuas kom thiaj pab tiv thaiv los yog kho thaum tseem ntxov thiaj pab cawm tau koj txoj sia ua ntej yuav lig dhau heev lawm raws li Professor Dorothy Keefe uas yog tus coj lub koom haum Cancer Australiatau qhia.


share   9m
 
 

Xov xwm zwj Teeb 2020.09.17


Muaj cov kev pauv hloov rau cov kev xeem los ua Australia tej pej xeem lawm, tau qhib cov zos tuaj ntug nroog los yog zos yaj sab ntawm xeev Victoria tsis muaj kev txwv tej neeg tawm ntawm tsev lawm tab sis tsis tau kam tej neeg ntawm nroog Melbourne tawm, muaj neeg hawv xav tua hau xeev Queensland thiab nws tus coj tswj kev oj qab haus huv, Australia cov kab theem neeg poob hauj lwm, neeg Nplog ntshai tsis kam siv tshuaj vaccine, Thaib npaj qhib teb chaws rau neeg ntoj ncig, UN...


share   18m
 
 

Tej tswv yim los tawm tsam cov teeb meem sexual harrassment ntawm tej chaw ua hauj lwm


Tau muaj lub koom haum Male Champions for Changes Coalition tau npaj ib co tswv yim los pab tag nrho tej chaw ua hauj lwm ntawm teb chaws Australia thiab ntiaj teb kom xaus thiab tso tseg tau cov teeb meem thab zes tej poj niam (sexual harrassment) ntawm tej chaw ua hauj lwm kom txhob muaj tej teeb meem no ntxiv.


share   10m
 
 

Puas yog cov nyiaj payday loan thiab kab mob coronavirus yuav ua rau tej neeg tiv nuj nqes nau ntau tuaj ntxiv?


Muaj kev pab cuam ntau yam rau tej neeg txom nyem nyiaj txiaj tam sim no pub dawb rau koj daws kev nyuaj siab los yog nyiaj txiaj. Tab sis tej neeg paub zoo txog nyiaj txiaj xav qhia kom tej neeg sawv daws txhob mus qev tej nyiaj payday loans, quick loans, buy-now-pay-later vim lawv tsub paj kim thiab lwm cov nqe kim rau yus them tab sis xav kom hu mus sab laj nrog lub koom haum National Debt Helpline thiab lub koom haum Good Shepherd...


share   25m
 
 

Cov tswv yim dag tej neeg kom poob nyiaj Toom IV


Pov Lauj qhia tias kom peb ceev faj thaum muag khoom hauv online tsam neeg phem dag poob nyiaj thiab kom npaj lub caij kom ib nyuag ntev zog rau lub caij koj qev nyiaj los yuav vaj tse thiab yuav av tam sim no uas tseem muaj tus kab mob COVID-19 sib kis tam sim no.


share   11m