SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 10m. Bisher sind 677 Folge(n) erschienen. Alle 0 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts
subscribe
share

Hmoob tus hluas uas tau mus sib tw wrestling


Phillip Kwm (Phillip Kue) qhia tias vim li cas nws thiaj tau mus sib tw wrestling, cov kev sib tw no ho pab tau dab tsi tseem ceeb rau nws lub neej thiab nws ho xav ua dab tsi ntxiv rau lub neej pem suab.


share   6m
 
 

Xov xwm hnub zwj Hnub 2020.09.13


Australia cov neeg kis kab mob coronavirus, tej zaum thaum ntxov lub limtiam tom ntej no nom tswv kuj yuav tso kev dav rau tej neeg ntawm cov zos yaj sab ntawm xeev Victoria,  cov chaw muaj kab mob coronavirus sib kis ntawm teb chaws Australia, thawj tus poj niam ntawm xeev Western Australia raug nom tswv siv cov electronic devices los xauv ib tug poj niam caj dab taw vim nws tsis cais nws tus kheej, nom tswv America mus xyuas teb chaws Cyprus,...


share   16m
 
 

Them tej nyiaj qev los siv uas raug ncua rau lub caij muaj kab mob coronavirus


Twb yuav txog lub caij tej neeg uas qev tej txhab nyiaj cov nyiaj los siv yuav tau them tej nyiaj no rov qab rau tej txhab nyiaj lawm, tab sis ho muaj cov hauv kev li cas rau tej neeg them taus rau lub caij uas tseem yuav muaj neeg poob hauj lwm ntau tuaj ntxiv los yog tau cov sij hawm ua hauj lwm tsawg khwv tau nyiaj tsawg no.


share   6m
 
 

Cov kev ntxias dag tej neeg- tej teeb meem cuam tshuam thaum koj raug neeg phem nyiag tau koj lub cim thawj Part III


Yog thaum neeg phem nyiag tau koj lub cim thawj coj mus siv lawm tsim nyog koj yuav tsum tau ua dab tsi thiab ho yuav muaj tau teeb meem dab tsi rau koj?


share   9m
 
 

Xov xwm limtiam 2020.09.10


California huab cua sov txog li 50 degree Celcius, cov kev tawm tsam racial injustice ntawm Portland Oregon, Meskas cov neeg nruab nrab yog cov yuav txiav txim seb leej twg yeej los ua tus coj tshiab, Meskas tej tuam txab lagluam uas ua luam ntawm Suav yuav tsis tau federal government cov contract, Suav hawv tias yuav muab Mekas cov bonds thiab nyiaj dollars muag ces ua rau Meskas tej shares poob nqe, thiab tej zaum nyiaj yuav tsis muaj nqes, muaj neeg tib Nruas...


share   16m
 
 

Xov xwm zwj Teeb 2020.09.10


Tej hluas yog cov thov cov nyiaj unemployment siv coob tshaj, neeg kis kab mob ntawm xeev Victoria tsawg lawm, xeev Queensland tsis txaus siab rau thawj pwm tsav, Australia tej keeb cag neeg tus chij, Donald Trump raug tib tias dag tsis qhia qhov tseeb txog tus kab mob COVID-19 rau neeg Americans, lub lim tiam qhia txog cov teeb meem mob hlwb thiab poj niam txoj kev noj qab haus huv, tseem txiav txim siab tias seb puas pub tej neeg mus koom cov kev sib tw Tokyo...


share   20m
 
 

Tej neeg xav li cas rau pob yeeb yaj kiab Mulan.


Pob yeej yaj kiab Mulan yog Suav ib zaj dab neeg qhia txog ib tug ntxhais cawm seej uas tau mus ua tub rog sawv cev rau nws txiv thiab yog thawj zaug uas muaj tib cov neeg Asian los yog cov neeg Asian Americans mus koom ua cov neeg ua yeeb yam tag nrho xwb. Tsis tas li no tseem yog thawj zaug uas muaj Nruas Muas (Doua Moua) tau mus koom ua tam li yog Pho thiab. Peb ho mloog tias tej neeg ho xav li cas rau pob yeeb yaj kiab no xwb.


share   9m
 
 

Ua lub neej raws koj txoj kev npau suav Toom II


Janet lauj hais tias ''yus yug ua ib zaug neeg xwb ces yus yuav tsum ua kom tau lub neej li yus xav ua, thaum tag yus lawm thiaj tsis pom qab tu siab tias uas li cas yus tseem tsis tau ua ntau yam uas xav ua ntawd."


share   11m
 
 

Yog thaum koj raug neeg phem dag poob nyiaj lawm yuav ua li cas? Toom II


Pov Lauj qhia tias yog thaum koj raug neeg phem dab poob nyiaj thiab lawv tau koj tej xov xwm tag lawm tsim nyog koj yuav tau ua li cas?


share   9m
 
 

Rho nyiaj superannuation los siv thaum ntxov


Yog koj txom nyem nyiaj txiaj thiab muaj cai thov tau tsoom fwv cov kev pab cuam ces tej zaum koj muaj cai rho tau cov nyiaj super los siv thaum ntxov rau 2 lub financial year 2019-2020 thiab 2020-2021 tau yog tias koj yog cov neeg nyob ruaj los yog pej xeem Australia, cov neeg thov tau visa tuaj ua hauj lwm ib ntus ntawm Australia koj muaj cai rho tau cov nyiaj no siv ib zaug ua ntej lub 7 hli ntuj thiab rho tau tag nrho yog tsis nyob ntawm Australia...


share   24m