SBS Hmong - SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 10m. Bisher sind 669 Folge(n) erschienen. Dieser Podcast erscheint alle 0 Tage
subscribe
share

Saturday news 2020.02.15 - Xov xwm hnub zwj Cag (Saturday news) 2020.02.15


Coronavirus impact on education business, coronavirus health staff, Queensland's dam, bushfires medicines, bushfires donations, ACCC digital technology advertising, reviewing the Victorian Traditional Owner Settlement Act...


share 2020-02-15  18m
 
 

Friday news 2020.02.14 - Xov xwm tshaj tawm rau hnub zwj Kuab (Friday news 2020.02.14)


Indigenous businesses, virus ban, sports grants scandal, family laws inquiry, youth crime, Jetstar strike.

-

Xov xwm hais txog cov neeg txum tim tej lagluam, kev txwv tsis pub neeg tuaj rau teb chaws Australia cuam tshuam txog kab mob, cov nyiaj sports grants, kho Australia tej cai tswj cuab yig, tej hluas cov kev txhaum cai, kev tawm tsam nrog lub tuam txhab dav hlau Jetstar.


share 2020-02-14  11m
 
 

Flesh-eating bug outbreak found in Victoria and health experts don't know how to stop it - Muaj cov kab mob bacteria uas noj tib neeg tej nqaij ntawm teb chaws Australia


So far health experts have figured out that possums feces contain the flesh-eating bug (Mycobacterium ulcerans-Buruli ulcer) and mosquito might spread this disease to human. But how can we prevent it or treat it?

-

Txheeb tau tias muaj cov kab mob bacteria noj tib neeg tej nqaij ntawm xeev Victoria thiab teb chaws Australia no thiab tej tej kws kho mob tseem tsis tau paub tias yuav tiv thaiv tau li cas.


share 2020-02-14  13m
 
 

Thursday news 2020.02.13 - Xov xwm tshaj tawm rau hnub zwj Teeb (Thursday news) 2020.02.13


Australia virus ban, coronavirus impact on Australian business, flooding missing and body, sports grants scandal inquiry, submarine jobs, NSW strip search, ACCC telco merging...


share 2020-02-13  18m
 
 

Surviving living in Europe - Txoj kev ua lub neej nyob ntawm cov teb chaws Europe


Dao Thao who migrated to France for decades shares her insights into what does it take to survive to live in Europe.

-

Dao Thao tau mus nyob teb chaws Fabkis tau ntau caum xyoo qhia txog nws cov kev ua lub neeg thiab khwv noj khwv haus ntawm cov teb chaws Europe.


share 2020-02-13  18m
 
 

Settlement guide: How to prepare for job interview? - Settlement guide: Yuav npaj koj tus kheej li cas thaum mus koom cov job interview?


The only way to do well during a job interview is to be prepared and have an idea of what to expect. We ask experts for their tips.

-

Tib txoj kev yuav pab kom koj tej tau tej lus nug zoo thaum koj mus koom job interview ces koj yuav tsum tau xub npaj kom zoo ua ntej thiab xav tias seb yuav teb li cas thiab lawv yuav nug dab tsi xwb. Peb ho mus mloog cov neeg paub zoo txog cov kev ntiav neeg ua hauj lwm tham seb lawv ho qhia kom yus npaj li cas?


share 2020-02-13  13m
 
 

World Health Organisation virus conference - Ntiaj teb lub koom haum tswj kev noj qab haus huv lub rooj sab laj txog kab mob virus


WHO's chief say, coronavirus is number one of public enemy and it is worse than terrorism. The vaccine would be ready within a year hopefully...


share 2020-02-12  8m
 
 

Wednesday News 2020.02.12 - Xov xwm hnub zwj Feej (Wednesday News 2020.02.12)


Lao government new measures to curb air pollution, Thai army chief to review military projects, GAP report 2020, Virus counseling, rape sentence, WA mobile fine, Indian election, ATP New York...


share 2020-02-12  11m
 
 
share 2020-02-09  5m
 
 

Viva: 'Walk on country', exploring indigenous Australian’s connection to nature - Viva: Ncig xyuas teb chaws Australia seb tej neeg txum tim ho cuam tshuam li cas nrog lub teb chaws no


There is a valuable lesson we can learn from the First Peoples known for their love and care for the country in the aftermath of the recent fire catastrophes.

Adding “walking on the country” onto your bucket list might help you better understand the meaning of “country” by engaging its traditional custodians...


share 2020-02-09  16m