#ważne

Prawa człowieka, klimat, ekonomia, nierówności, wykluczenie, zdrowie psychiczne, system, przemiany. Być może nie masz czasu o tym czytać. Dla mnie poznawanie tematów społecznych przez kilka lat było pracą. Robię to do tej pory. Szukam, słucham, poznaję ludzi i ich problemy. To czego się dowiem - teraz przekazuję dalej w podcaście. Głównymi bohaterami odcinków są aktywiści, badacze, samorzecznicy_czki oraz inne doświadczone osoby, które wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę przez nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Pokazują rozwiązania, odpowiadają na nasze wątpliwości i pytania dlaczego? po co? i co dalej?

https://waznepodcast.captivate.fm

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 51m. Bisher sind 60 Folge(n) erschienen. Alle 9 Tage erscheint eine Folge dieses Podcasts.

Gesamtlänge aller Episoden: 2 days 4 hours 22 minutes

subscribe
share


episode 21: Za danymi o braku wody s? ludzkie historie


W niektórych krajach ju? teraz cz??? spo?ecze?stwa wi?kszo?? dnia przeznacza na zdobycie wody. Jej niedobór bierze si? z mnóstwa nak?adaj?cych si? na siebie czynników, cz?sto ze sob? sprz??onych. Od zmian klimatycznych po przemys? czy konflikty zbrojne - jest ich naprawd? wiele. Tymczasem, za danymi o braku wody, has?ami, tytu?ami prasowymi stoj? ludzkie historie. Osoby, na których ?ycie brak wody realnie wp?yn??. O tym w?a?nie jest dzisiejszy odcinek...


share
   1h12m
 
 

episode 20: Czy polskie prawo chroni zwierz?ta?


Od ostatniej rozmowy o prawach zwierz?t w podca?cie min??o ju? wiele miesi?cy. Czy od tamtego czasu wiele si? zmieni?o? Owszem, troch? tak. Zaczynamy widzie? efekty wieloletnich walk o bardziej humanitarne podej?cie do karpi. Widzieli?my kolejne kampanie, pomocy udzielono te? wielu zwierz?tom, którym zagra?a?a wojna. Postanowi?am jednak dowiedzie? si? wi?cej. Odpowiedzi poszuka?am u ?ród?a, czyli u osoby profesjonalnie zajmuj?cej si? prawami zwierz?t...


share
 2023-02-07  1h6m
 
 

episode 19: Szczerze o ?mieciach


Nadmiaru ?mieci na Ziemi nie da si? ju? nie zauwa?a?. Gdy poszukamy informacji o tym, jak du?o odpadów obecnie produkujemy rocznie, to w sieci znajdziemy liczby, które bardzo trudno sobie wyobrazi?. To s? tak wielkie ilo?ci, ?e dla naszych umys?ów przestaje mie? znaczenie, czy to pó? miliarda czy dwa miliardy czy siedem. I tak - ogrom. Co nie znaczy, ?e nie powinni?my si? nad tym pochyli?, a pó?niej zadzia?a?. Robi to m.in. Magdalena Piotrowska, która w sieci wyst?puje jako crush_on_trash...


share
 2022-12-07  1h21m
 
 

episode 18: O z?bach, dentofobii, stomatologii na NFZ i teeth shamingu


Z z?bami w Polsce nie jest dobrze. Mamy wysoki i gwa?townie rosn?cy mi?dzy 35-44 a 65-74 rokiem ?ycia odsetek osób doros?ych z bezz?biem. NIK alarmuje, ?e stan zdrowia jamy ustnej Polaków odbiega od standardów europejskich, szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja osób poni?ej 18 roku ?ycia. Równie? tych najm?odszych. Temat jest trudny, bo wizyty u stomatologów kosztuj?, a zawstydzanie osób z powodu stanu z?bów ma si? niestety bardzo dobrze...


share
 2022-10-31  48m
 
 

Co po placówce opieku?czo-wychowawczej?


M?odzi ludzie, którzy trafiaj? do placówek opieku?czo-wychowawczych, zwanych domami dziecka, mierz? si? z ró?nymi problemami. Jednym z najwi?kszych jest niewystarczaj?ce przygotowanie do doros?ego ?ycia. Gdy m?oda osoba opuszcza placówk? i zaczyna nowy etap, wsparcia zarówno przed tym momentem, jak i po, ma zdecydowanie za ma?o. O tym problemie opowiada Bart?omiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw.


share
 2022-09-30  54m
 
 

Streetworking pomaga m?odym, którzy nie mog? si?gn?? po pomoc


Przyznam, ?e gdy pierwszy raz us?ysza?am o streetworkingu, pomy?la?am: „wow, to ma tak wiele sensu, czemu nie ma tego wi?cej, w ka?dym mie?cie w Polsce?”. Dzi?ki takiemu dzia?aniu mo?na przecie? dotrze? do m?odych (i innych), którzy nie trafi? tak sami z siebie na przyk?ad do psychologa czy innego specjalisty. Na szcz??cie s? organizacje, które zajmuj? si? takimi dzia?aniami, w?ród nich Stowarzyszenie Program STACJA...


share
 2022-08-17  57m
 
 

"The Pink Line" and the world's queer frontiers - interview with Mark Gevisser


This time we will talk about queerness. Sometimes, when I think about the situation of the LGBTQIA+ community in Poland and around the world, I feel that I'm totally lost in it. That I no longer know what's going on, where we're going, how to explain it, what it used to be, nor do I know how to put Poland in a broader context because Poland is my everyday life, so additionally my emotions are super present here...


share
 2022-08-08  52m
 
 

"Bez wstydu. Sekspraca w Polsce" - rozmowa o ksi??ce


To odcinek o temacie, który bardzo ?atwo ubra? w sensacyjne nag?ówki, kosztem klikalno?ci wyrz?dzaj?c jednocze?nie du?? szkod?. Jest jednak osoba, która postanowi?a odrzuci? ró?ne funkcjonuj?ce w naszym spo?ecze?stwie tabu, przekonania, uprzedzenia oraz stereotypy i napisa?a rzeteln? ksi??k? o pracy seksualnej w Polsce. Jedno has?o - praca seksualna, a zawiera w sobie tyle w?tków, tyle tematów, ?e nasza rozmowa z Karolin? Rogask? mog?aby trwa? i trwa?...


share
 2022-06-02  55m
 
 

Grupa Zasoby znalaz?a noclegi dla ponad 5,5 tysi?ca osób


Jest taka grupa, która 24 lutego sta?a si? jedn? z wa?niejszych na polskim Facebooku. Znalaz?o si? na niej 35 tysi?cy osób, które swoje mieszkania, domy i pokoje postanowi?y udost?pni? osobom uciekaj?cym przed wojn?. Jedn? z osób, które stoj? za tym ca?ym niesamowitym przedsi?wzi?ciem wspieraj?cym w znalezieniu noclegu, czyli za Grup? Zasoby, jest Zofia Jaworowska. Zofia zgodzi?a si? zrobi? w podca?cie podsumowanie tego, co dzia?o si? w Zasobach do zako?czenia akcji...


share
 2022-05-13  49m
 
 

Dezinformacja i fake newsy zostan? z nami na d?ugo


Dezinformacja i fake newsy to nie s? poj?cia, które pojawi?y si? w ci?gu ostatnich dwóch miesi?cy. Ale w ostatnim czasie jest o nich zdecydowanie du?o, du?o g?o?niej w mainstreamowych mediach i w spo?ecznej ?wiadomo?ci. W sieci mamy bowiem kolejny front - front informacyjny. Ogromn? prace w walce z fa?szywymi informacjami wykonuje m.in. Stowarzyszenie Demagog, zrzeszaj?ce fact-checkerów i innych ekspertów zajmuj?cych si? weryfikacj? informacji...


share
 2022-04-29  1h2m