SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


How versatile artist Caroline Garcia deals with issues on race and culture - Paano hinaharap ng maraming alam na alagad ng sining Caroline Garcia ang mga isyu ng lahi at kultura


Dealing with issues on race and feminism is hard enough on its own. But what about adding one competitive profession to it? Performance maker Caroline Garcia have these hurdles on her hands.      

Image: Caroline Garcia wearing indigenous necklace and headdress from the Philippines, in her performance for the Tropical Hypeisms (Dexter Cornelius/PACT Centre for Emerging Artists)

-

Ang pagharap sa mga isyu ng lahi at peminismo ay isang hamon na. Paano pa kaya kung idagdag ang isang propesyon na puno ng kompetisyon? Parehong nasa mga kamay ito ng performance maker na si Caroline Garcia.    Larawan: Caroline Garcia suot ang mga katutubong Pilipinong damit sa kanyang palabas na Tropical Hypeisms (Dexter Cornelius/PACT Centre for Emerging Artists)


share
 2016-06-09  20m