SBS Filipino - SBS Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/filipino/en/podcastcollection/sbs-filipino

subscribe
share

Northern Territory honours WWII Filipino Seamen - Northern Territory pinarangalan ang mga Pilipinong Mandaragat noong WWII


Unknown to many, Filipino merchant marines played crucial roles that helped Australian military ease their fights in both world wars. Today the government of Northern Territory honours the 16 Filipino seamen who died in the Bombing of Darwin on 19th February 1942, and the other Filipino merchant marines who had contributed in both wars.

-

Lingid sa kaalaman ng karamihan, malaki ang ginampanang papel ng mga Pilipinong mandaragat sa pagtulong sa militar ng Australya sa parehong dalawang pangdaigdigang digmaan. Ngayon, pinarangalan ng pamahalaan ng Northern Territory ang 16 na Pilipinong mandaragat na namatay sa Bombing of Darwin noong ika-19 ng Pebrero 1942, at ang iba pa na nakatulong sa dalawang digmaan.  


share 2014-02-19  17m