SBS Filipino - SBS sa Wikang Filipino

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Filipino-speaking Australians. - Balitang walang kinikilingan at samu’t saring kwentong iniuugnay kayo sa buhay Australya sa wikang Filipino.

https://www.sbs.com.au/language/filipino/fil/podcast/sbs-sa-wikang-filipino

subscribe
share


Scott Morrison becomes first ex-PM to be censured by Federal Parliament - Scott Morrison, kauna-unahang dating PM na na-censure ng Pederal na Parlyamento


Scott Morrison has become the first former prime minister to be censured by the Federal Parliament but what is it and are there any implications? - Sa kasaysayan ng pederal na parlyamento, si Scott Morrison ang unang dating Punong Ministro na na-censure pero ano ba ang ibig sabihin nito at ano ang mga implikasyon.


share
 2022-12-01  8m