SBS Hmong

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Hmong-speaking Australians. - Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hmong/en/podcastcollection/sbs-hmong

subscribe
share

Xov xwm zwj Hnub 2020.08.09


Nom tswv tswj kev noj qab haus huv xeev qhia tias muaj neeg kis tau tus kab mob COVID-19 tsawg zog lawm, nom tswv xeev NSW tau ceeb toom kom tej neeg tau mus rau lub khw Bunnings ntawm Campbelltown rau hnub tim 4-6 August 2020 txheeb seb lawv puas muaj cov yam ntxwv mob tom qab txheeb tau tias ib tug neeg ua hauj lwm ntawm lub khw no kis tau tus mob COVID-19, nom tswv Australia ceeb toom kom tej hluas txhob mus koom tej nightclubs ntau lub thiaj tsis kis kab mob coronavirus, Lebanon tus thawj pwm tsav hais kom muaj kev xaiv tsa ntxov rau lub caij pej xeem tseem sam sim tawm tsam, nom tswv Suav thiab Hong Kong tsis pom zoo rau Meskas cov kev rau txim rau lawv tej nom tseem ceeb, dej nyab South Korea thiab Nplog teb, India lub dav hlau poob,...


share 2020-08-09  19m