Çok Değişik Masallar

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Pireler berber iken, develer tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Sistemle problemi olan sıradan birinin öylesine konuşmaları, bir şey bekleme yani. Gündem, Sosyal Medya, Kültür, Hayat, Siyaset, Teknoloji ne ararsan var. https://cokdegisikmasallar.com

https://cokdegisikmasallar.com/

subscribe
share


episode 14: Alemdeki Buhrân-? Yald?ray?k Bâdiresi


Hiç dü?ündünüz mü elektrik olmasayd? ne yapard?n?z? Günlük ya?am?n?zdaki hangi “elektrikli aktivite” sizi en çok etkilerdi? Is?nma, serinleme, ayd?nlatma, yemek, bar?nma, ileti?im, ula??m, sa?l?k sistemi, bankalar, sanayi, sosyal medya, teknoloji, seri üretimler, e?lence, televizyon, radyo, internet ve güvenlik… Günümüzde elektrik olmadan yapt???m?z hemen hemen hiçbir ?ey kalmad?. ?nsanl?k tarihinde belki de ate?ten sonraki en etkili olan ihtiyaç…. Bir gün gerçekten yok olursa?

Tabi ?u anda dünyan?n bamba?ka dertleri var. Hepimiz Kraliçe’nin ölümüne üzülüyoruz. Bir taraf gerçekten ba?sa?l??? mesajlar?yla u?urluyor, baz?lar? arkas?ndan ?ampanya patlat?yor. Tweet atanlar var. 

- "ayy çok iyidi kad?nd? yaaa",
- "ben çok severdim",
- "eee nerden tan?yordun?
-  "The Crown dizisinden"
- "heee tamam o zaman".
- "Ulan monar?inin simgesi i?te. Kraliçe ad? üstünde, krall???n ba??ndaki ki?i."
- "Ya öyle deme, o simgesel bir ?ey."

?ngiltere parlemantosuna bakal?m m?? Ne kadar simgesel?

Lordlar Kamaras? ve Avam Kamaras?...  Halk sadece Avam’dakileri seçebiliyor. Lordlar'?n ise daha önceden babadan o?ula geçen bir temsilcilik hakk? var, daha sonra bu de?i?tiriliyor, atamalar yolu ile oradaki koltuklara yerle?tiriliyor insanlar, Kraliçe seçiyor ya da partiler ama mesela yakla??k 800 üyenin 681’ini Kraliçe atam??. Sadece 75 Lord sityasi o partiler taraf?ndan koltuklara yerle?tirilmi?. Avam Kamaras? kaç ki?i? Yani halk?n seçti?i meclis üyeleri: Toplam 650! Evet evet 650. Avam Kamaras?nda halk taraf?ndan seçilmi?ler her zaman, "Tanr? taraf?ndan seçilmi?" bu seçilmi?lere hesap vermek, herhangi bir kararda onlar?n icazetini almak, r?zas?n? almak zorundayd?.


share
 2022-09-09  19m