Çok Değişik Masallar

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Pireler berber iken, develer tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Sistemle problemi olan sıradan birinin öylesine konuşmaları, bir şey bekleme yani. Gündem, Sosyal Medya, Kültür, Hayat, Siyaset, Teknoloji ne ararsan var. https://cokdegisikmasallar.com

https://cokdegisikmasallar.com/

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 16m. Bisher sind 22 Folge(n) erschienen. Jede Woche gibt es eine neue Folge dieses Podcasts.

Gesamtlänge aller Episoden: 5 hours 51 minutes

subscribe
share


  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

episode 1: Ormanda Enflasyon Canavar? ile Mücadele


Bu masal?m?zda ormanda enflasyon canavar?n?n sebep oldu?u korkunçluklar var. Ayr?ca paras? olmad??? için suya pahal? diyen bir amcaya "o zaman su içme" diyen bir day? ile kar??la??yoruz.


share
 2022-05-27  16m
 
 

episode 2: Apartheid sistemini savunan "sürtük" ?ehri Jo'anna'ya kar?? susamam


YouTube'da zilyon tane reaksiyon videolar? ve bu videolar?n alt?ndaki yorumlar. Gimme Hope Joanna ile el ç?rp?p dans eden bir nesil.


share
 2022-06-02  19m
 
 

episode 3: Evde Mazot Yap?m?, Evde Dolar Yap?m?, Gezi Olaylar?yla ?lgili Yalanlar ?ftiralar...


Bu bölümde son günlerde giderek artan ve artacak olan akaryak?t fiyatlar?na alternatif olarak evde mazot yap?m? tarifi verdik. Ayr?ca yeni otomobil kiralama giri?imleri, gezi olaylar?yla ba?layan yalanlar silsilesi, "ayakkab?lar?yla camiye girdiler", "bira içtiler" yalanlar?ndan sonra "camilerimizi yakt?lar", "camilerimize pislediler" söylemlerinin analizi. 


share
 2022-06-06  13m
 
 

episode 4: Bize Sunulan Haklar Gerçekten mi Haklar?


Bize hak olarak sunulan konulara dikkatli davranmam?z gerekmez mi? Hayat?m?z boyunca imtiyaz gibi sunulan konulara bakt???m?zda birço?unun asl?nda bizi koruyormu? gibi görünmekle beraber tam tersi kar?? tarafa ayr?cal?klar tan?d???n? farkederiyoruz. ?nsanl?k tarihi boyunca kendimizi geli?tirdik, meclislerden yasalar ç?kard?k, kendimizi koruma alt?na almak için her ?eyi denedik ancak ?eytan'?n oyunlar?yla bir türlü ba? edemiyoruz.


share
 2022-06-10  9m
 
 

episode 5: Çip fabrikas?na yat?r?m yapan devletin halk? refaha kavu?mu?


Bir varm?? bir yokmu?, devletin yöneticileri vizyon sahibi olup halk?n refah?n? dü?ünerek devlete ait topraklar?n bir k?sm?nda büyük te?vikler sa?lay?p 20 milyar dolarl?k bütçe ay?rarak bir çip fabrikas? kurmu?lar. Ve o ülkenin halk? k?sa sürede o kadaaaaaar büyük bir refaha kavu?mu? ki, o kadar rahatlam??lar ki, zamlar bitmi?, vergiler kalkm??.... üniversiteler birer binadan ibaret de?il, her biri adeta ilim irfan yuvas? haline gelmi?.....


share
 2022-06-14  10m
 
 

episode 6: LaMDA ile yap?lan görü?meden sonra Yapay Zeka'dan korkmal? m?y?z?


Bu bölümde, Türkiye'ye özel üretilecek iPhone haberinden, Dünya'y? yöneten 7 büyük gizli ailenin planlar?ndan ????, Illüminati'nin üzerimize oynad??? oyunlardan, Google'da Blake ve LaMDA aras?nda geçen kayg? verici görü?meden, Homo Deus ve Sapiens'in yazar? Yuval Noah Harari'nin yapay zeka ile ilgili endi?elerinden bahsettik


share
 2022-06-17  16m
 
 

episode 7: Konu?uyorum Öyleyse Var?m


Son zamanlarda sürekli kulland???m?z kal?p bir laf var hani. "Bilen de konu?uyor bilmeyen de" diye. Bu bir hay?flanma gibi asl?nda ama alt?nda a?a??lama ifadesi de bar?nd?yor. Elbetteki günümüzde özellikle her duydu?umuz habere, bilgiye körü körüne inanamamak laz?m o ayr?, ama yine günümüzde bu ö?renilmi? bilgiyi süzgeçten geçirip do?rulama yapacak ayg?tlar ne yaz?k ki bilgiyi da??tanlar kadar  ço?alm?yorlar, 3 5 tane do?rulama ayg?t? bulabilirseniz iyisiniz...


share
 2022-06-24  15m
 
 

episode 8: Jelibon Meselesi, Haliç'in alt?ndaki Bizans Hazineleri ve Komplo Teorileri


Bu bölümde geçen haftan?n en önemli gündemi olan Ad?yaman'da bulunan 6 milyar dolarl?k jelibon rezervlerine de?indik...


share
 2022-07-01  20m
 
 

episode 9: Radio Trottoir'da Gündemden Dü?meyen Bir Dikta Rejimi


Radio Trottoir'dan hepinize selamlar. Bu bölümde halk?n? senelerce sefalet içinde b?rakan bir devlet ba?kan?n?n hikayesini konu?tuk. Bir güzellik yar??mas?nda birinci seçilen genç bir kad?n?n haberinden yola ç?karak elde etti?imiz bu bilgilerle, halk?n?n sefalet içindeki ya?ant?s?n? büyük bir servetle yapt?rd??? saray?ndan izleyen, görkemli hayat?yla ailesi ve ?ahs?na ait kasay? etraftan cukkalad??? avantalarla dolduran bir devlet adam?n?n hikayesi.....


share
 2022-07-07  16m
 
 

episode 10: Elon Musk Dahi mi Yoksa Troll mü?


Elon Musk’?n çal??anlar?ndan birini hamile b?rakmas? ve ergen bir sosyopat gibi "Nüfus krizine yard?m etmek için elimden gelenin en iyisini yap?yorum. Sürekli azalan bir do?um oran?, medeniyetin ?imdiye kadar kar??la?t??? en büyük tehlikedir." demesi, babas? Erol Musk'?n üvey k?z?ndan olan 2...


share
 2022-07-20  21m
 
 
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2