Çok Değişik Masallar

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Pireler berber iken, develer tellal iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Sistemle problemi olan sıradan birinin öylesine konuşmaları, bir şey bekleme yani. Gündem, Sosyal Medya, Kültür, Hayat, Siyaset, Teknoloji ne ararsan var. https://cokdegisikmasallar.com

https://cokdegisikmasallar.com/

Eine durchschnittliche Folge dieses Podcasts dauert 16m. Bisher sind 22 Folge(n) erschienen. Dies ist ein wöchentlich erscheinender Podcast.

Gesamtlänge aller Episoden: 5 hours 51 minutes

subscribe
share


  • 1
  • 2
  •    
  • 3
  • >

episode 21: Antik Dünyada Bomahazi ve Hükümdar? Pinmudi'nin Hikayesi


Haks?zl?klarla mücadele yönteminiz nedir? Örne?in çok büyük bir haks?zl?kla kar?? kar??ya kald?n?z, bas bas ba??rarak kar?? m? ç?kars?n?z, yoksa bir kö?eye çekilip susmay? m? tercih edersiniz. Ya da herhangi ba?ka bir yöntem de olabilir mücadele yönteminiz, ?ark? söylemek olabilir, ?ark? yazmak olabilir, kendini d??ar?ya at?p h?rs?n?z? ko?arak, yürüyerek kald?r?mlardan ç?karmak olabilir. Benimki san?r?m masal anlatmak...


share
   15m
 
 

episode 20: Sinema Tarihindeki "Grindhouse" Süreci Günümüzde ?nternet'te mi Ya?an?yor?


1930’lar?n ba?lar?. Televizyon yava? yava? evlere girmeye ba?l?yor. Çünkü art?k bir elektronik e?ya olarak sat?lmaya ba?lan?yor ve bir televizyona sahip olmak o zamanlar statü meselesi. Fiyatlar da ucuzlay?nca millet bunu sat?n almaya ba?l?yor, tabi daha çok gelir seviyesi biraz daha üst seviyede olan ki?iler daha çok sat?n al?yorlar. Art?k evimizin içinde bir cihaz var ve ak?am yorgun arg?n evimize geldi?imizde bu sihirli kutucuktan bize sunulanlar? izlemeye ba?l?yoruz...


share
   15m
 
 

episode 19: Antik Ça?lardan Bu Döneme Hiçbir ?ey De?i?medi? Atina'da Sat?lan Vatanda?l?k Üzerine.


Aristoteles Oikonomika kitab?nda der ki “Atina'da vatanda? olma ko?ulu kanunen hem annenin hem de baban?n vatanda? olmas?na ba?l?yd?. Ancak paraya ihti­yaç oldu?u zaman anne ya da babas?ndan biri vatanda? olan kimseler 30 mina kar??l???nda vatanda? olarak kabul edilmekteydiler.” 

Neredeyse t?pk? günümüzdeki gibi bir ugulama. Mina dedi?i de o zaman kullan?lan para birimlerinden bir tanesi. 60 mina 1 talanton ediyor...


share
 2022-10-22  15m
 
 

episode 18: Dezenformasyon Yasas? Sizce Kötüye Kullan?l?r m??


Çok De?i?ik Masallar yeni bölüm yay?nda. Bu hafta en çok konu?ulan konulardan biri hiç ?üphesiz "Sansür Yasas?" olarak adland?r?lan asl?nda “Dezenformasyon ve Yalan Haberle Mücadele” gerekçesiyle haz?rlanan yasayd?. Bu yasan?n hayat?m?z? nas?l etkileyece?i ?imdilik belirsiz. Yasa bas?nda çal??anlar? ya da sosyal medyada gazetecilik yapanlar?, tabi bunlar? takip edenleri, o haberleri retweet edenleri de ilgilendiriyor....


share
 2022-10-14  17m
 
 

episode 17: Coolio, Onur ?ener ve Sasheen Littlefeather


Bu hafta baz? ki?ileri kaybettik. Bu bölüm de biraz üzücü bir bölüm oldu ne yaz?k ki. Önce Coolio’yu kaybettik. 1990’lar?n ikinci yar?s?ndan itibaren müzik listelerini, radyo playlistlerini kas?p kavuran bir isim Coolio. Her ölüm erkendir elbette ama baz?lar? vard?r ki sizin öfkelenmenize neden olur. Onlardan bir tanesi de geçen hafta bir sald?r? sonunda hayat?n? kaybeden Onur ?ener'di. Ve efsane isim Sasheen Littlefeather'da sonsuzlu?a yolcu etti?imiz isimlerden biri oldu...


share
 2022-10-05  17m
 
 

Militan Kölelikten Kurtulmak Mümkün mü?


Neo klasik podcast dü?üncesinden epistemolojik bir kopu?u temsil eden heteredoks yay?nlar günümüzde giderek ön plana ç?kan davran??sal podcast ve nöro podcast ile daha fazla önem kazanmaktad?r. O yüzden yay?nlara yakla??mlar?m?zda daha dikkatli olursak ve etraf?m?zda bulunan ki?ilere bu yay?nlardan bahsedersek daha verimli olabilece?imize inan?yorum.

Köleli?e kar?? mücadele denince akla belli ba?l? isimler gelir...


share
 2022-09-30  16m
 
 

episode 15: Putin'den Avrupa'ya: 'Sen istiyor s?cak dujjjj verecek 100 dolar'


Gündemde yine enerji krizi var. Rusya'n?n Avrupa'ya gaz sevkiyat?n? durdurmas? üzerine k?tada enerji krizi ya?an?yor. Avrupal? siyasiler, krize ve yakla?an k??a yönelik birçok fikir ortaya atmaya ba?lad?. ?sviçre Çevre, Ula?t?rma, Enerji ve ?leti?im Dairesi Bakan? Simonetta Sommaruga, enerji krizine çözüm amac?yla vatanda?lara birlikte du? almalar? önerisinde bulundu. Bakan?n 'du?' teklifi ülkede gündem oldu.

Yani diyor ki kaynaklar? tasarruflu kullan...


share
 2022-09-14  14m
 
 

episode 14: Alemdeki Buhrân-? Yald?ray?k Bâdiresi


Hiç dü?ündünüz mü elektrik olmasayd? ne yapard?n?z? Günlük ya?am?n?zdaki hangi “elektrikli aktivite” sizi en çok etkilerdi? Is?nma, serinleme, ayd?nlatma, yemek, bar?nma, ileti?im, ula??m, sa?l?k sistemi, bankalar, sanayi, sosyal medya, teknoloji, seri üretimler, e?lence, televizyon, radyo, internet ve güvenlik… Günümüzde elektrik olmadan yapt???m?z hemen hemen hiçbir ?ey kalmad?. ?nsanl?k tarihinde belki de ate?ten sonraki en etkili olan ihtiyaç…...


share
 2022-09-09  19m
 
 

episode 13: Anlayana Zakkum Davul Az Anlamayana Bill Gates Sivrisinek!


Zakkum cehennemde olan bir a?ac?n ad?ym??, eeeee? Bu grubun ad? da Zakkummu? eeee? O zaman bu grup “Fuhu?tan ba?ka bir ?eye hizmet etmeyen ve ahlak? tahribat etme yönünden zakkum zehrinden daha zararl?”... Bu hafta Zakkum konserini iptal ettirmek isteyen zihniyeti konu?tuk. Biraz nefesimiz kesildi, sinirlendik ama yine de konu?maya çal??t?k...


share
 2022-09-06  22m
 
 

episode 12: Hepimiz Gerçekten Ayn? Gemide miyiz?


YouTube can çeki?meye mi ba?lad??
Meta'n?n BlenderBot 3'ünün çal??ma prensibi.
Hepimiz gerçekten ayn? gemide miyiz?
Ayn? gemide olsak bile kaptan kim kürek mahkumlar? kimler?
Sarma??k filmini mutlaka izleyin.
Titanik batarken keman çalan Wallace ile mahalle yanarken saç?n? tarayan bireyin psikolojisi ayn? olabilir mi?
Peyk'in müthi? sözleri.
Çünkü kaptan korkar isyandan
F?rt?nalardan bile fazla
Bir gemi bat?yor cani sulara.....


share
 2022-08-24  14m
 
 
  • 1
  • 2
  •    
  • 3
  • >